Temaplan Landbruk

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kommuneplan for Kragerø.

TEMAPLAN LANDBRUK 2005 - 2015

 

Vedtatt av Kragerø kommunestyre 18.05.2006

1. Bakgrunn

 

Generelt.

Kragerø kommunestyre vedtok i 2003 de overordnede strategiske planene - samfunnsplan og arealplan for perioden 2003 - 2015. Disse inneholder visjoner og overordnede mål / strategier for planperioden. Det er behov for å supplere disse med del - , tema - , sektor - eller områdeplaner. Målet er at de supplerende planene skal være med å utløse tiltak i de årlige kommunale virksomhetsplanene som bygger opp under visjoner og mål i kommuneplanen.Temaplan landbruk.
Landbruket i Kragerø er inne i en svært vanskelig periode. Dette gjelder både tradisjonelt jordbruk og skogbruk. Rammebetingelsene er blitt forverret og antall bruk som drives aktivt blir færre og færre.

Lav lønnsomhet fører til at mange som har landbrukseiendom heller satser på annet arbeid enn å drive landbruk. Dette vil få konsekvenser for landskapet rundt oss, slik vi er vant til å se det. Arealer vil gro igjen og gi negative virkninger bl.a. for turistinntektene.

Primærnæringene utgjør 2,4 % av den totale sysselsetting i Kragerø, mot 4,4 % nasjonalt. I løpet av 90-tallet gikk sysselsettingen i primærnæringene tilbake med 30 % i Kragerø mot 20 % på landsbasis.

I en slik situasjon er det vanskelig å utarbeide en plan for en næring som i så stor grad er styrt av ytre rammebetingelser en ikke har kontroll over. Det bør allikevel settes opp noen realistiske mål for hvordan en ønsker utviklingen i landbruket fremover.

Fra og med 2004 har kommunene fått større myndighet til å forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammene av nasjonal politikk. Det gjelder både økonomiske og juridiske virkemidler. Målet er å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet.
Denne planen skal være med å legge rammene for hvordan disse virkemidlene skal brukes i vår kommune.

2. Målsettinger.

2.1 Overordna målsetting.
Landbruksnæringa skal være aktiv medspiller for å nå de mål som Kragerø kommune har satt seg når det gjelder verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Det vises til overordna målsettinger og strategier vedtatt i kommuneplanen.2.2 Hovedmål landbruk.
Jord- og skogbruksressursene i kommunen utnyttes på en forsvarlig økonomisk og miljømessig måte. Sikre og videreutvikle sysselsettingen gjennom gamle /nye driftsformer og tilleggsnæringer. Skape engasjement for nytenking og utvikling av nye næringer med basis i naturgrunnlaget. Øke verdiskapningen basert på lokale ressurser.

3. Strategi - og tiltaksplan.

3.1 Jordbruk

Strategi J 1 :
Sikre fortsatt husdyrhold over hele kommunen. Områder med unike kulturlandskap basert på beitedyr eks. Jomfruland og Stråholmen vektlegges spesielt.

Tiltak:

 • En ordning med landbruksvikar utredes - eventuelt i samarbeid med andre kommuner.
 • Opprettholde og videreutvikle ferjetilbudet ut til øyene.
 • Lage en bedre omlastingsplass ved ferjekaia i Kragerø.
 • Utarbeide og gjennomføre en overordnet drifts- og skjøtselsplan for kulturlandskapet på Jomfruland.
 • Kulturlandskapene på Jomfruland, Stråholmen og Levangsheia prioriteres som spesielt verdifulle slik at arealene kan gies ekstra tilskudd gjennom de regionale miljømidlene forvaltet av fylkesmannen.


Strategi J 2
Legge til rette for produksjoner som retter seg mot det lokale markedet - vektlegge lokal verdiskaping.

Tiltak:

 • Skape samarbeid mellom produsentene om felles markedsføring. Bruke Kragerø som merkenavn.


Strategi J 3
Motivere til økt forståelse og kompetanse når det gjelder å dokumentere en miljøvennlig produksjon. Vektlegge kulturlandskapet som et kultur - og miljøgode.

Tiltak :

 • Stimulere til studieringer og arrangere informasjonsmøter om miljøplaner.
 • Sette i gang arbeid med et kart som viser kulturlandskapets (inkludert kulturminner) omfang og verdi i Kragerø.


3.2 Skogbruk

Strategi S 1
Arbeide for økt avsetning og verdiskaping av trevirke - deriblant bioenergi fra trefiber.
Utvikle skogressursene slik at de gir grunnlag for en konkurransedyktig næring i fremtiden.

Tiltak :

 • Utnytte markedet for ved maksimalt. Pleie ved markedet ved å tilby en jevn tilgang på ved i fremtiden.
 • Innlede samarbeid med Drangedal kommune om lokal utnyttelse av biobrensel.
 • Kragerø har skogressurser, og økt satsing på bioenergi kan gi grunnlag for økt verdiskapning i tilknytning til disse ressursene
 • Samarbeide med Telemark fylkeskommune og det nydannede Forum for bioenergi i Telemark om utnytting av bioenergi fra trefiber til oppvarming, kraftproduksjon eller produksjon av biodrivstoff for kjøretøy
 • Øke utnyttelsen av spesialvirke - nisjeproduksjon :


Strategi S 2
Opprettholde en forsvarlig skogkulturaktivitet som sikrer tilgangen på skog av god kvalitet i fremtiden.

Tiltak :

 • Prioritere skogkulturtiltak ved tildelingen av de økonomiske fagmidlene som Kragerø kommune fordeler.
 • Sikre en forutsigbar og varig tilskuddsordning.
 • På kort sikt og i samarbeid med AT-skog gi økonomisk støtte til oppsøkende virksomhet som skal stimulere til økt skogkulturinnsats.


Strategi S 3
Avvirkningen på kort og lang sikt økes gjennom økt lokal verdiskapning.

Tiltak :

 • Sikre stabile tilførsler av virke til lokale treforedlingsvirksomheter.
 • Ta i bruk gammel kunnskap om trekvalitet til å utvikle nye produkter.
 • Sørge for at skogbruksnæringa er aktiv deltaker i Kragerø Energis arbeid med alternative energiløsninger.
 • Gi tilskudd til vegløsninger som kan utløse hogst slik at avvirkningen på kort og lang sikt kan økes og opprettholdes.


Se strategi V1 ang. avvirkning som beiteforbedrendetiltak i tilknyttning til elgforvaltningen.


3.3 Vilt /fisk og utmark

Strategi V 1.
Sørge for at viktige viltområder blir ivaretatt i den øvrige kommuneplanlegging. Arbeide for en optimal organisering og utnyttelse av jakta.

Tiltak :

 • Gjennomføre beiteundersøkelser og stimulere til beiteforbedrende tiltak.
 • Innarbeide vilthensyn ved revisjon av kommuneplanen.
 • Arbeide for at hjorteviltforvaltningen skjer etter hensiktsmessige driftsplanområder.
 • Søke å oppnå en optimal utnyttelse av viltressursene for den enkelte grunneier, der hensyn blir veid opp i mot både økonomi, jakttradisjon og allmennhetens tilgang til jakt


Strategi V 2
Skape økt verdiskaping basert på utmarksressursene i kommunen.

Tiltak :

 • Utnytte utmarksressursene som del av kommunens satsing når det gjelder reiseliv.
 • Landbruksnæringen som deltaker i gjennomføringen av kommunens markedsplan.
 • Søke å formalisere et samarbeid mellom landbruksnæringa og det organiserte reiselivet i kommunen

( Kragerø - handel og reiseliv)
3.4 Motivasjon og samarbeid.

Strategi M 1
Styrke kontakten mellom landbruksnæringa, kommunen og næringslivet generelt.

Tiltak :

 • Lederne i de lokale faglaga innkalles til minst 4 kontaktmøter med kommunen i året. Til minst 1 av møtene inviteres representanter for den politiske ledelsen i kommunen.
 • Landbruksnæringa regnes som aktiv samarbeidspartner i kommunens næringsarbeid.


Strategi M 2
Skape gode faglige og sosiale møteplasser. Spesielt fokus på ungdom.

Tiltak :

 • Styrke kontakten landbruk /skoleverk med spesiell vekt på entreprenørskap.
 • Etablere nettverksgrupper . Samarbeid med nabokommunene - Drangedal særskilt.
 • Styrke kontakten med offentlige /private organisasjoner som driver faglig rådgiving.


Strategi M 3
Videreutvikle støtteapparatet for etablerere slik at rekruttering og eierskifter stimuleres.

Tiltak :

 • Opprettholde og videreutvikle den økonomiske støtten til Vestmar Opplæringssenter.
 • Påvirke fylkesmannen og Innovasjon Norge til å etablere/opprettholde ordninger som stimulerer til rekrutering.4.0 Økonomiske konsekvenser.

Tiltak som får budsjettmessige konsekvenser fram til og med 2007:

Strategi J 1.

Styrke mulighetene for hjelp til avløsning - vurdere samarbeid med andre kommuner om landbruksvikar:

Kostnad uklar - saken utredes for mulig igangsettelse i 2007. Alternativer er samarbeid med Drangedal kommune eller en ordning der annen kommunal virksomhet (eks. skjærgårdstjenesten) trekkes inn.

Drifts- og skjøtselsplan for kulturlandskap Jomfruland :

Jomfruland Vel har søkt om kr. 28.300 til et områdetiltak i 2004. Det foreslåes avsatt kr. 30.000 til dette i budsjettet for 2007 forutsatt at fylkesmannen deltar tilsvarende.


Strategi J 3.

Sette i gang arbeid med et kart som viser kulturlandskapets (inkludert kulturminner) omfang og verdi i Kragerø.

Kostnad ikke avklart - finansiering med egenandel og eksterne kilder.

Strategi S 1.
Innlede samarbeid med Drangedal kommune om lokal utnyttelse av biobrensel .

Telemark interkommunale næringsfond og verdiskapningsprogrammet for skog aktuelle finansieringskilder.
Kommunal andel.


Strategi V 1.
Søke å oppnå en optimal utnyttelse av viltressursene for den enkelte grunneier, der hensyn blir veid opp i mot både økonomi, jakttradisjon og allmennhetens tilgang til jakt

Viltkart : Egne midler fra viltforvaltningen.

Strategi M2
Skape gode faglige og sosiale møteplasser. Spesielt fokus på ungdom.
Søke økonomisk støtte for å skape gode faglige og sosiale møteplasser for ungdom med spesielt vekt på entreprenørskap.


Strategi M 3.
Opprettholde og videreutvikle den økonomiske støtten til Vestmar Opplæringssenter.

Tilskudd fra næringsfond /kraftfond - støtten gjøres mer forutsigbar eks. for en 3 års periode.5. Ansvar /gjennomføring.

Det er Rådmannen gjennom kommunens landbruksforvaltning som skal ha hovedansvaret for den administrative gjennomføringen. Saker av prinsipiell betydning legges fram for det politiske organ som behandler landbrukssaker. Saker av større økonomisk betydning behandles ved den årlige budsjettbehandlingen.

Det forutsettes et nært samarbeid med de lokale faglaga.