Status for planarbeidene

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Status for planarbeidene pr. 16.11.12

INFORMASJON OM UTBYGGING AV VANN OG AVLØP I SKJÆRGÅRDEN

 

Arbeidene med utbyggingen i skjærgården med et felles system for vann og avløp fortsetter. Hovedledninger og sekundærledninger dekker nå snart hele skjærgården.

 

Fra ilandføringspunkter for hovedledninger betjenes omkringliggende områder med såkalte sekundærledning der enkeltabonnenter kan koble seg til. Dette utføres vanligvis ved at det monteres en ventil på ca tre meters dyp i nærheten av land og der det kan kobles til hytteenheter i et antall på minimum tre stk enheter. Enkelttilkoblinger ut over dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med kommunen. Kommunen leverer systemet for helårs bruk.

Av hensyn til sikkerheten til systemet, er det ikke tillatt å koble seg direkte til hovedledninger i sjø.

 

Plan 2013 – 2014 - 2015

Kommunestyret har vedtatt å fortsette utbyggingen i skjærgården. Områder som nå skal bygges ut blir: Ytre siden av Portør mot Risørgrensa, del av Arøy, Åsvika ved Skåtøy, inn mot Kjølebrønd og noen andre mindre ledninger. Det som først blir prioritert er å sikre og forsterke områder som allerede i dag er knyttet seg til det kommunale tilbudet.

 

Fullføring av prosjektet

Delprosjektet som nå startes på antas ferdig i løpet av 2015 eller 2016, men enkelttilkoblinger vil utføres over flere år etter at hovedsystemet er ferdig.

Pris for tilkobling til sekundærledningssystemet i 2013 vil utgjøre for vann kr 63 381,-.og for avløp kr 47 838,-. inkl mva.

 

I tillegg vil komme kostnader for legging av egen ledning fra den kommunale ledning og opp til hver enkelt hytte. Det må her anlegges et lite prefabrikert pumpeanlegg som trykker avløpet til kommunal ledning. Pris innhentes av autorisert rørlegger som søker om tilkobling og står som ansvarlig utførende overfor kommunen. Erfaringstall for en tilkobling ligger i overkant av 200 000 kr for både den kommunale og private delen med vann og avløp fram til eiendommen klargjort for tilkobling.

 

Det er slik at systemet krever lange forsyningslinjer og det er beregnet en pris som gjør at utbygging i skjærgården ikke skal belaste systemet på land. Det er videre slik at kommunen utfører vann og avløpsarbeider til selvkost.

 

Årlige avgifter for vann og avløp er lik satsene på land og utgjør ca kr 3500 kr pr år for en gjennomsnitts hytteeiendom. Kommunen er ansvarlig for at systemet funger og leverer drikkevann av god kvalitet og utslipp som tilfredsstiller kravene til høygradig rensing. Det er etablert drift med prøvetakingsrutiner og rapportering som til enhver tid sikrer dette.

 

Kontaktpersoner

For ytterligere opplysninger kan Knut Jarle Sørdalen E post, knut.j.sordalen@kragero.kommune.no eller servicesenteret 35 98 63 00.

 

Dersom eiendom, som ønskes tilkoblet, ligger ved de områdene som er bygd ut, anbefales at det tas direkte kontakt med autorisert rørleggerfirma. Firmaet tar den nødvendige kontakt overfor kommunen for å få gjennomført tilkoblingen.

 

Kart hvor ledningstrase liggere kan man få under Kragerø kommune sin hjemmeside /selvbetjening/kartside, her må man ha adobe reader, søk gnr. bnr. under karttype velg under tegnforklaring, vann og avløp. Det presiseres at kartet med ledningsnettverket blir oppdatert 1 gang i året.

 

Kragerø 16.11.12

Knut Jarle SørdalenKart over systemet