Skolens pedagogiske praksis

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2010)

Skolens personale skal:

· Følge opp det arbeidet og de planer som er skissert i skolens virksomhetsplan

· Følge de lokale fagplaner, årsplaner og halvårsplaner
· Tilpasse planer og opplæringstilbud best mulig for den enkelte elev
· Organisere slik at elevene i deler av uka bruker arbeidsmåten arbeidsplan, og gi elevene mulighet til selv å ha innflytelse på planen
· Bruke planbok/ukeplan der en ivaretar god kommunikasjon mellom lærer, foresatt og elev, og gi eleven mulighet til selv å vurdere sin egen læring
· La elevene på alle trinn ha mapper (portefolio) der elevene selv er med på å velge ut hva som skal presenteres bla til kontaktmøtene
· Gi elevene opplæring i læringsstrategier (etter plan) slik at de aktivt kan bruke disse i valg av egen læringsprosess
· Arrangere aktivitetsdager tilpasset de ulike årstidene
· Ta med ressurspersoner i lokalmiljøet i gjennomføringen av skolens planer
· Følge opp målsettinger for samarbeid mellom hjem og skole
· Forberede og holde klassemøter og fremme saker til elevråd
· Fremme og bevisstgjøre et godt klassemiljø, bygge opp elevenes selvtillit og sosiale kompetanse ved å bruke opplegg som "Lev vel", "Steg for steg", "Trygg og sterk" og "ART"
· Legge til rette for og oppmuntre elevene til fysisk aktivitet hver dag
· Bruke fadderordningen regelmessig
· Avholde morgensamlinger/sangsamlinger
· Avholde juleavslutninger og sommeravslutninger felles i gymsal og hver enkelt klasse for seg. En samling hvert semester der foresatte og barn deltar, foreldrekontaktene arrangerer i samarbeid med kontaktlærer


· Sørge for at elevene:
Trenes opp til medansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver.
Er med på å utarbeide klasseregler og følger disse og skolens trivselsregler.
Bruker skolens bibliotek
Bruker uteområdene (Bingen, lavvo-området, skileikområdet + andre områder) til leke- og læringsaktiviteter
Deltar i svømmeopplæringen etter oppsatt plan
Deltar i Perleraden og Kulturskatten
Bruker skolens ekskursjonsplan
Får ansvar for rydding av uteområder etter plan
Får ansvar for utstilling i vestibylen etter plan

HVA SKAL KJENNETEGNE ARBEIDET PÅ SMÅSKOLETRINNET

LESE- og SKRIVEPROSESSEN:
- leseprosess fra 1.trinn etter Frost-metoden og bruk av Topstads materiell
- begrepsinnlæring etter elementer fra M. Nyborg-metoden
- BU-test 1.trinn, Frost-test eller Topstads leseklar-test
- nasjonale kartleggingsprøver i lesing på 1. og 2.trinn med oppfølging av de under kritisk grense i samarbeid med PPT
- lesekurstilbud
- bruke lettlest-bøker fra 2.trinn
- innlæring av stavskrift i 2.trinn
- delta i og markere Verdens Bokdag i april
- lesestimulerende tiltak (eks leseslange, lesediplom), bla Leselystaksjonen fra Norli
- bruke skolebiblioteket og Kragerø bibliotek (ved anledning) og ha boksamling i hvert klasserom

ARBEIDSFORMER.
- stasjonsarbeid
- leik
- gruppearbeid
- individuelt arbeid
- uteskolearbeid
- halvårsplaner/ukeplaner
- arbeidsplaner som ivaretar TPO
- ulike læringsstrategier

ARBEID MED TRIVSEL OG VENNSKAP/SOSIALISERINGSTILTAK:
-klassemøter ukentlig, gjøre rette valg/problemløsning bør være tema
på klassemøter
-Lev vel/Steg for Steg/ART/Zippys venner - program som kan brukes i klassene/på skolen
-klare samværsregler i skolesamfunnet (klasseregler,friminuttsregler/folke skikk)
-Trygg og sterk;6.trinn -utvikling av sunn selvtillit
-internasjonalisering/praktisk solidaritetsarbeid. Internasjonal Uke :FN-dagen, Dominicana
-fadderskap/aldersblandet lek
-uteskole med aldersblandede grupper
-trivselsundersøkelse med oppfølging
-musikkprosjekt 6. og 7.trinn
-Zero plan mot mobbing, mobbemanifestet følges opp
-elevundersøkelsen 5.-7.trinn, høst og vår
-elevrådsmøter
-rydding ute og utstilling i vestibyle
-turer, ekskursjoner
-lekeassistenter
-aldersblandet idrettsaktiviteter arrangert av elevrådet
-jobbe med verdier som respekt, omsorg og ansvar
- jobbe med positivt skolemiljø