Skolenes planer mot mobbing

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2010)

Skoleåret 2011-2012 satses det på en rekke tiltak landet rundt mot mobbing i skolen - digital mobbing er særlig i fokus. Kragerø kommune har underskrevet mobbemanifestet inneværende skoleår og hadde et større arrangement i oktober 2011 med ordfører Kåre Preben Hegland, Ordføreren inviterte samtlige elevrådsrepresentanter fra samtlige åtte grunnskole til underskriving av manifestet i kommunestyresalen. Les mer her: http://kv.no/meninger/leder/mobbe-jobben-ma-gjores-lokalt-1.6536240

Se KVs bilde fra arrangementet:

Litt historikk

Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen ogBarneombudet, iverksatte i samarbeid med regjeringen Bondevik "M anifest motmobbing 2002-2004" for aktivt å medvirke til at mobbing ikke forekommer i norskebarnehager, skoler og fritidsmiljøer (23.9.2002).


I tråd med programplanen i manifestet utlyste Læringssenteret en forskningsbasert evaluering av denne satsningen (3.7.2003). Etter Utdanningsdirektoratets innstilling, bør evalueringen gå ut på å fremskaffe kunnskap som skal gi grunnlag for å vurdere virkningen av de tiltakene som er igangsatt som en følge av satsingen "Manifest mot mobbing" og danne grunnlag for vurdering av oppfølgingstiltak og videre strategi for innsatsområder mot mobbing.

Evalueringen av prosjektet - Realisering av en visjon om et mobbefritt oppvekstmiljø for barn og unge - ble ferdig 31.12.2004. Siden har prosjektet blitt jevnlig fulgt opp med diverse forskningsrapporter og nye tiltak.

Alle skolene i Kragerø har sine planer og sine opplegg i arbeidet mot mobbing.

Drama kan brukes som løsningsverktøy i en mobbesituasjon.