Skolefri for elever

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

SKOLEFRI FOR ELEVER:

Barn og unge har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende opplæring. Elevene har et samlet skoleløp fra seksårsalder til og med utskriving etter tiende skoelår. I løpet av skoleåret skal eleven ha 190 skoledager.

I grunnskolen i Kragerø praktiseres følgende retningslinjer for permisjon:

Enkeltdager i forbindelse med helger og ferier gis vanligvis ikke. Unntak er spesielle familiebegivenheter og særlig lang reise.
Når foresatte ikke kan ta fri i skolens ferier, kan dette etter søknad innvilges permisjon. Søknad må fremmes senest en uke før ferien begynner. Ved ferier som betinger reisekontrakter, må søknaden fremmes før kontrakter kan inngås.
Når en av de foresatte har arbeid borte fra hjemmet, og er fraværende i lengre tid, kan det innvilges permisjon for besøk.
Rektor avgjør søknader om permisjon i inntil 2 uker - inntil 10 skoledager.

Dersom en elev tas ut av skolen i mer enn to uker, er vedkommende elev å anse som utskrevet fra sin skole for hele omsøkte periode. Eleven må innskrives på nytt ved tilbakekomst.

Etter Forvaltningslovens § 28 kan et avslag om permisjon påklages. En eventuell klage sendes skolen innen 3 uker etter at avslaget er mottatt.

Følg linken under for å finne søknad:

http://www.kragero.kommune.no/www/kragero/resource.nsf/files/wwww8a9buf-skjemaelevfri/$FILE/skjemaelevfri.pdf