Skjema for søknad om elevfri (permisjon fra undervisning)

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2011)

SØKNADSSKJEMA – PERMISJON FRA SKOLEN

For foresatte som ønsker å få fritatt sitt barn fra skolen etter Opplæringslova § 2-11: Når det er forsvarleg , kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trosamfunn utanfor Den norsk kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldre sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Dersom en elev tas ut av skolen i mer enn to uker, er vedkommende elev å anse som utskrevet fra sin skole for hele omsøkte periode. Eleven må innskrives på nytt ved tilbakekomst. Etter Forvaltningslovens § 28 kan et avslag om permisjon påklages. En eventuell klage sendes skolen innen 3 uker etter at avslaget er mottatt. Elektronisk søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside.

                                         Last ned direkte her.