Sentrumsplanen

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 11-14, legges justert forslag Sentrumsplan 2013 – Vern og Utvikling, Kartgrunnlag i målestokk 1:2000,

Bestemmelser, Estetiske retningslinjer og Handlingsplan og ROS-analyser ut til 2. gangs offentlig høring.

I tillegg finnes innkomne merknader og en samleoversikt med kommentarer under denne linken http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/AgendaItems/Details/205954

Høringsfristen settes til 1. juli 2015.

Eventuelle merknader til planen må være innkommet innen denne dato.

pdf.jpg          pdf.jpg             pdf.jpg

Saksutskrift         Etiske retningslinjer        Sentrumsplanen

pdf.jpg              pdf.jpg           pdf.jpg
ROS analyse                Kartgrunnlag          Bestemmelser