SENTRUMSPLANEN 2013 - VERN & UTVIKLING - UTLEGGING AV FORSLAG TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kommunestyret har i sitt møte av 23.05.2013 behandlet Sentrumsplanen 2013– Vern & Utvikling.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 11-14, legges Sentrumsplan 2013 – Vern og Utvikling, Kartgrunnlag i målestokk 1:2000, Bestemmelser, Estetiske retningslinjer og Handlingsplan og ROS-analyser ut til offentlig høring.

Planen legges ut til offentlig ettersyn ved Kragerø servicesenter til 19.august 2013. Eventuelle merknader til planen må være innkommet innen denne dato

Saken tilgjengelig her

pdf.jpg                pdf.jpg               pdf.jpg   
Etiske retningslinjer     Planen pr.15.04.13         Risikovurdering

pdf.jpg                  pdf.jpg   
Kommunedelplan                 Bestemmelser                     

 

Kultursjefen