Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG AREALDEL FOR PERIODEN 2013 – 2025 FOR KRAGERØ KOMMUNE.  SAMTIDIG SENDES FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANARBEIDET UT TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

pdf.jpg
Planprogram for revisjon av kommuneplan

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling  §§ 11-12 og 4-1, varsler Kragerø kommune oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  Samtidig legges planprogrammet for arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet er en del av oppstartsvarselet.  Planprogrammet har til hensikt å fastsette rammer og forutsetninger samt klargjøre målet med planarbeidet.  Her beskrives bakgrunn og formål med planarbeidet, hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvordan medvirkning og innbyggerpåvirkning ønskes ivaretatt.

Planprogrammet beskriver, i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

§ 11-1, hvilke overordna utfordringer og muligheter for ønsket utvikling som skal ivaretas i revidert kommuneplan.  Kommuneplanen skal ha et langsiktig perspektiv og skal særlig belyse hvordan vi har tenkt å møte de største utfordringene vi har i kragerøsamfunnet.  I samfunnsdelen vil områdene folkehelse og levekår, barn, unge og utdanning, næringsliv, klima, miljø og samfunnssikkerhet og kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet vies stor oppmerksomhet.  Samfunnsdelen skal legge føringer for planlegging av langsiktig arealbruk.

Høringsfrist er 21. mars 2013.

Innspill og merknader til kommuneplanens samfunnsdel og/eller arealdel kan leveres som for planprogrammet ovenfor, men må merkes Innspill kommuneplan 2013-2025.

Frist for innspill til kommuneplanen samfunnsdel og/eller arealdel er 20. juni 2013.