Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-12 og 4-1, varsler Kragerø kommune oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Samtidig legges planprogrammet for arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet er en del av oppstartsvarselet.  Planprogrammet har til hensikt å fastsette rammer og forutsetninger samt klargjøre målet med planarbeidet.  Her beskrives bakgrunn og formål med planarbeidet, hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvordan medvirkning og innbyggerpåvirkning ønskes ivaretatt.

 

Planprogrammet beskriver, i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

§ 11-1, hvilke overordna utfordringer og muligheter for ønsket utvikling som skal ivaretas i revidert kommuneplan.  Kommuneplanen skal ha et langsiktig perspektiv og skal særlig belyse hvordan vi har tenkt å møte de største utfordringene vi har i kragerøsamfunnet.  I samfunnsdelen vil områdene folkehelse og levekår, barn, unge og utdanning, næringsliv, klima, miljø og samfunnssikkerhet og kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet vies stor oppmerksomhet.  Samfunnsdelen skal legge føringer for planlegging av langsiktig arealbruk.

 

Forslaget til planprogram ligger på kommunens hjemmeside:

Planprogrammet er også tilgjengelig ved henvendelse til servicesenteret på rådhuset.

 

Innspill til planprogrammet kan også gjøres på kommunens hjemmeside: ,

eller sendes til  post@kragero.kommune,  eller sendes til Kragerø kommune, postboks 128,  3791 Kragerø.  Innspill merkes Høring planprogram – kommuneplan 2013-2025.

 

Høringsfrist er 21. mars 2013.

 

Innspill og merknader til kommuneplanens samfunnsdel og/eller arealdel kan leveres som for planprogrammet ovenfor, men må merkes Innspill kommuneplan 2013-2025.

 

Frist for innspill til kommuneplanen samfunnsdel og/eller arealdel er 20. juni 2013.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image