Varsel om revisjon av Kommuneplan 2014 - 2026

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 4-1 og 11-13, vedtok formannskapet 28.02. 2017 å sende forslag til planprogram 2017 for kommuneplanrevisjon ut til høring og offentlig ettersyn.

Samtidig sendes i følge samme lov § 11-12, varsel om oppstart av revisjonsarbeidet med kommuneplanen 2017 – 2029 for Kragerø kommune. 

Planprogrammet er en del av oppstartsvarselet.  Planprogrammet fastsetter rammer og forutsetninger, og klargjør målet med planarbeidet.  Her beskrives bakgrunn og formål, hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvordan medvirkning og innbyggerpåvirkning er planlagt ivaretatt.

Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv og skal særlig belyse hvordan vi har tenkt å møte de største utfordringene for kragerøsamfunnet.  I samfunnsdelen vil områdene folkehelse og levekår, barn, unge og utdanning, næringsliv, klima, miljø og samfunnssikkerhet og kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet, gis stor oppmerksomhet. 

Samfunnsdelen legger føringer for planleggingen av kommunesamfunnets langsiktige arealbruk.

I kommunestyrets vedtak 6. okt. 2016 av Kommunal planstrategi 2016 - 2020 for Kragerø kommune ble hovedlinjene i Kommuneplan 2014 - 2026 vedtatt videreført.  Oppdatering av samfunnsdata og noen presiseringer vil bli gjennomført på samfunnsdelområdet, mens det for kommuneplanens arealdel er vedtatt en rullering for skjærgården og langs vassdrag, samt et ønske om tilrettelegging for økt boligbygging i alle deler av kommunen.


Planprogrammet

Innspill til planprogrammet kan  gjøres på følgende måte :

http://www.kragero.kommune.no/gi-hoeringsuttalelse

post@kragero.kommune.no

Skriftelig til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø

 

Innspill merkes Høring planprogram 2017 – revisjon av Kommuneplan 2014 - 2026.

Frist for høring av planprogrammet er 2. mai 2017.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image