Reguleringsplan Lønnevegen - Tangen

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs fv. 351 Kjølebrøndsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og  øke trafikksikkerheten for gående og syklende. Prinsippene i gjeldende reguleringsplan for E18 Tangenkrysset, som ble vedtatt i kommunestyret 4. februar 2016, ligger til grunn for planarbeidet.

Reguleringsplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 22. mars – 3. mai 2017. Merknader sendes Statens vegvesen med kopi til Kragerø kommune.

 

                      
Annonse          Brev til off. ettersyn             Planbeskrivelse

                       
Reg. best.          Oversiktskart               Reguleringsplankart