Referat fra møte 15.05.13

Oppdatert av: stein ove sannes (26.apr.2017)

Inviterte;

Politisk representant: Gunn Nicolaysen Gundersen
Representanter fra FAU: Trude Ausland og Atle Oppebøen 

Representanter fra elevrådet: Jarl Ronny Trulsen
Representanter fra de ansatte: Iren H. Hødnebø, Cecilie Hagen og Hilde R. Clausen

Referat fra møte i Skolemiljøutvalget 15.05.13

Alle representantene møtte. Gunn N. Gundersen som ikke var like kjent for alle, fikk presentere seg selv og hun fortalte også litt om det arbeidet som er i startfasen med sikte på en bedre dialog mellom skolen og politikerne.

 

Saksliste:

  1. Statusrapport for dette skoleåret; satsingsområder og resultater, økonomi.

Rektor gikk gjennom dette skoleårets satsningsområder. Vi er spesielt fornøyde med resultatene fra nasjonale prøver og overgangsrutinene med barnehagen. Satsingen på Fronter har ikke blitt som forventet grunnet dårlige rammefaktorer. Nå er det investert 140.000 i nytt spredenett som snart er ferdigstilt. I tillegg har skolen kjøpt inn nye batterier til 8 av maskinene. Vi forventer derfor en bedring på bruk av Fronter neste skoleår. Når det gjelder overgang til ungdomsskolen foreligger det flere positive tiltak, bl.a. en Jomfrulandstur for alle 7. klassinger som skal begynne på Kragerø Skole til høsten. Det er likevel et tankekors at når elevene fra Levangsheia og Montesorriskolen skal begynne i 8. trinn neste skoleår, er de de eneste som kommer nye til en vesentlig større skole. Dette krever enda bedre overgangsrutiner for våre elever. Flere av representantene hadde innspill til tiltak, bl.a. felles leirskoleopplegg, at klasselistene ble utarbeidet tidlig slik at elevene fra  Kragerø Skole som skal gå sammen med våre elever, kan komme på besøk til oss i forkant, at vi kan besøke de osv. Dette må det jobbes videre med neste skoleår.

Rektor gikk kort gjennom budsjettet for 2013. Vi er i overskudd på  87.181 totalt sett, men vikarbudsjettet er lite og det er derfor viktig å ha noe å gå på av lønnsmidlene. Av driftsbudsjettet har skolen brukt 39.497 av 127.230, men skolebøker og annet undervisningsmateriell for neste skoleår er ennå ikke kjøpt inn. I år er vi så heldige at vi vil få en del undervisningsmateriell fra Skåtøy skole, slik som skolebøker og smartboard, og det vil være et kjærkomment bidrag.
Dersom det blir et overskudd på matpengene på sfo, må sfo-leder og foreldrene komme frem til enighet om hva disse pengene kan brukes til siden pengene er finansiert av foreldrebetalinga. I november/desember kan det være lurt å få en oversikt - og et eventuelt overskudd må brukes opp før 1. januar.

På spørsmål om hvordan skolen ble rammet av vikar- og innkjøpsstoppen i 2012, orienterte rektor kort om at vi hadde noen avvik og dette ble rapportert inn. Noen klasser ble slått sammen, elever med vedtak mistet timer, elevene fikk tilsyn kontra undervisning og de ansatte opplevde et stort press og ekstra belastning. Vi hadde lite fravær før jul blant de ansatte, men etter jul hadde vi et par lengre sykemeldinger som man kan anta har noe sammenheng med den ekstra belastningen før jul. Faglig sett ble ikke elevene hengende etter, takket være den ekstra innsatsen til de ansatte.

 

  1. Neste skoleår; nye satsingsområder og tiltak, bemanning, utbygging.

Mål og tiltak for neste skoleår er utarbeidet i et nytt system bygget på balansert målstyring. Virksomhetsplanen for neste skoleår bygger bl.a. videre på det arbeidet som ble igangsatt dette skoleåret. Flere av tiltakene er enhetsovergripende og alt gjelder ikke for Levangsheia – bl.a. tiltak som går på ungdomsskolen og veilederkorpset. Det ble stilt spørsmål om hva som ligger i begrepet «Talenter for fremtida», som er ett av tiltakene for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte. Dette har vært mest aktuelt på ungdomsskole og videregående skole, men tanken er at dette arbeidet skal starte allerede i barneskolen. Det hersket en del uklarhet om forventningene til barneskolen og rektor vil bl.a. ta denne tilbakemeldinga med på rektormøte.

Det var særlig to tiltak for neste skoleår som var i fokus. Det ene var Levangsheia skoles leseplan som lærerne har utarbeidet dette skoleåret. Den er under stadig revisjon, og vil være et viktig arbeidsdokument fremover.

Det andre området var spesialundervisning, og særlig utfordringer knyttet til utagerende adferd. Flere av representantene stilte generelle spørsmål om hva som var best for den enkelte elev, men også for klassene. Det var et ønske om at kommunen kunne ha alternative opplæringsarenaer og andre undervisningstilbud i deler av undervisningen til utsatte elever, slik at de opplevde motivasjon og mestring. Spesialundervisning er et svært aktuelt tema og vil bli jobbet med i ulike fora fremover, eksempelvis gjennom dialogmøter mellom skolen og politikerne som nevnt innledningsvis.

Det siste punktet i virksomhetsplanen gjaldt kutt. Det blir en nedgang på 3% i timeressursen for alle elever i kommunen, og dette vil bl.a. gå ut over delingstimer og tilbudet til elever med vedtak.

Neste skoleår vil det bli endringer blant personalet; vi får vi en ny faglærer, en ny kontaktlærer fra Skåtøy skole og en ny rektor. Vi håper i tillegg å beholde en kontaktlærer som er på et vikariat. Flere av representantene var misfornøyde med at det tok så lang tid før man visste hvem som fikk jobb. Dette gjaldt generelt for alle skolene i kommunen. I tillegg til at ansettelsesprosessen tar lang tid var det et ønske om søkerne fikk en rask tilbakemelding på søknaden og prosessen videre slik at vi ikke mister gode kandidater underveis.

Representantene håpte på mange gode søkere til rektorstillingen og at vedkommende kan komme raskt på plass. Det er en mulighet for at skolen starter opp skoleåret uten ny rektor (pga oppsigelsestid til den nye rektoren og lignende), men da vil skolekontoret sørge for en midlertidig løsning.

Siste nytt i utbyggingsprosessen var at dette ikke lå ute på anbud ennå grunnet høyt arbeidspress på avdeling for eiendom. Dette ville den politiske representanten ta tak i - og på slutten av møtet hadde hun fått frem informasjon om hvordan fremdriften var og at midlene var avsatt. Vi fikk se arkitekttegningene av bygget og elevrådsleder viste frem et romforslag som elevene har utarbeidet av det nye skolebiblioteket. Selv om vi er glade for endelig å få en svært nødvendig utbygging, var flere av representantene noe urolige på om prosessen ville gå som planlagt.

  1. Samarbeidsprosjekter; «Voksne skaper vennskap – sammen», Montesorriskolen m.m.

Utdanningsdirektoratets årlige kampanjeuke mot mobbing i uke 36 har som tema Voksne skaper vennskap – sammen. På forespørsel ga elevrådsleder og skolen en kort oppsummering om hvordan tilstanden er på vår skole når det gjelder mobbing. Flere av representantene kom også med viktige innspill. Generelt er det ikke mer mobbing på vår skole enn på andre skoler,og vi har en nulltoleranse. Skolen oppfordrer alle til å si i fra direkte til dem dersom de har mistanker om mobbing. Skolen tar disse henvendelsene svært alvorlig og har egen tiltaksplan og rutiner som blir fulgt ved mistanke om mobbing. I fjor jobbet elevene særlig med digital mobbing og flere foreldre har et ønske om å få kursing på hvordan de skal håndtere dette. FAU har tidligere sjekket pris på foredragsholder, men det ble for dyrt. Videregående skole fikk til foredrag for et par år siden som de betalte dette selv. Kanskje dette kan være en oppgave for det kommunale FAU i samarbeid med skolekontoret? I år har det ikke vært møter i KFAU, men det er et ønske om at skolekontoret tar et initiativ til et slikt møte. Det kom inn flere gode innspill til det forebyggende arbeidet mot mobbing, bl.a. en skoleguide. Representantene tar med seg saken tilbake til sine utvalg og kan arbeide videre med forslag til antimobbekampanjen i uke 36. Saken tas opp til høsten igjen.

Skolen har fått forespørsel om å samarbeide med Montesorriskolen om temaer vi har felles og både skolesjefen og de ansatte har sagt seg positive til dette. Aktuelle temaer vil være kystkultur og lokalhistorie, felles idrettsdag, besøksdager, felles leirskole og at lærerne blir kjent med de ulike skolenes pedagogiske praksis.

Det ble også reist spørsmål angående logopedordningen i kommunen. De siste årene har det vært svært varierende hvor ofte logopeden har vært her – alt fra en gang i året til en gang i måneden. Dette skoleåret har logopeden vært her 4-5 ganger, og vi skulle gjerne sett han mer. Et forslag var å komme oftere i en kortere periode i stedet for å fordele antall ganger jevnt utover skoleåret. Skolen var svært fornøyde med kompetansen til logopeden, men man savnet en fast plan for når han kom og at antallet besøk ble økt. Et minimum må være 10 ganger i året. Det har også skjedd en endring i henvisningsrutinene. Søknaden går nå via PPT og flere representanter syntes prosessen var for omfattende og tok for lang tid. Rektor gir skolekontoret en tilbakemelding om saken.

 

 

Referent Hilde Rønning Clausen
Rektor, Levangsheia skole

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image