Rapport fra First House om samhandlingsreformen

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Vi har, i samarbeid med Drangedal og Bamble, engasjert First House til å se på hvilke strategiske valg vi bør foreta på samhandlingsområdet.

I forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen står Kragerø kommune overfor store helsepolitiske utfordringer. Vi har derfor, i samarbeid med kommunene Drangedal og Bamble, engasjert First House til å se på hvilke strategiske valg disse kommunene nå bør foreta på samhandlingsområdet. Oppdraget besto i å gjøre en nærmere vurdering av hvilke muligheter som kan ligge i å utvikle og tilpasse det kommunale helsetilbudet i de nevnte kommunene. Det ble forutsatt at disse vurderingene skulle gjøres med basis i samhandlingsreformens intensjoner og økonomiske rammebetingelser.  

First House har utarbeidet et notat der en oppsummerer oppdraget og de råd en gir i denne forbindelse. I notatet er det lagt mest vekt på de utfordringer Kragerø kommune står overfor, både som vertskommune for Kragerø sykehus og som følge av at våre innbyggere har et høyere forbruk av spesialisthelsetjenester enn i landet for øvrig.

 

Notatet belyser i hovedsak følgende tre forhold:

 

 1. Muligheten for å beholde rehabiliteringsavdelingen ved Kragerø sykehus som et spesialisthelsetjenestetilbud.

  Kragerø kommunes primære ønske har vært å beholde rehabiliteringsavdelingen ved Kragerø sykehus. I notatet foretar First House også en vurdering av kommunens muligheter til evt. å overta driftsansvaret for rehabiliteringsavdelingen, herunder om kommunen kan motta DRG- finansiering. Videre har en vurdert mulighetene for at private aktører kan overta denne driften.
   
 2. Vil Kragerø sykehus i fremtiden kunne ha spesialisthelsetjenester med minst samme omfang som i dag?:

  En har foretatt en analyse av hvordan Samhandlingsreformen vil kunne påvirke spesialisthelsetjenestetilbudet i Telemark. Videre har en vurdert hvilke forhold som kan påvirke spesialisthelsetilbudet ved Kragerø sykehus i fremtiden.
   
 3. Det framkommer en anbefaling om hvordan kommunen bør forholde seg til Sykehuset Telemark HF i gjennomføringen av samhandlingsprosessen og hvilke muligheter dette gir kommunen.

  Det er foretatt en vurdering av hvilke muligheter som finnes for å bygge opp et bedre helsetilbud innenfor de nye rammene Samhandlingsreformen gir.

Her finner du hele rapporten fra First House.

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image