Pris til Kragerø: Best i praksis

Oppdatert av: Bjørn Tore Olsen Cintra (24.nov.2011)

Kragerø kommune har fått prisen for prosjektet "Jeg ser deg" der fokus er å gripe tidligst mulig inn på en konstruktiv måte når barnets livssituasjon virker bekymringsfull. Det er samarbeidet mellom helsestasjon, barnehagene, PPT, skolene og barneverntjenesten som ligger til grunn for prisen samt den gode praksis som har utkrystallisert seg mellom disse avdelingene.

Prisen ble delt ut på konferansen "Tidlig intervensjon på rusfeltet" i Sandefjord 22. og 23. november, På programmet sto to "vrimledager" der blant annet god praksis var satt på dagsordenen. Man ønsket å vise fram de gode eksemplene på tidlig inngripen eller tidlig intervensjon som det heter på fagspråket. Prisen er på 20.000 kroner. Det var Christine Koht som i kjent stil overleverte prisen rett før avslutning den første dagen. Fra Kragerø kommune var barnevernleder Rune Torp Olsen og miljøterapeut Linda Solli Voss tilstede, mens barnehagesjef Margaret Medhus representerte barnehagene.

- Vi er kjempefornøyd med prisen. Det er morsomt at også andre synes vi gjør noe bra, sier Torp Olsen. Også helsesjef Anny Skaug Grøgaard er veldig fornøyd med prisen.

- Det er hyggelig at det vi gjør blir lagt merke til, sier hun.

Også kommunalsjef Bjørn Hagen er strålende tilfreds.

- Vi er svært stolte over og fornøyde med at  vi har enheter/avdelinger som evner å forbedre barns situasjon ved å legge økt vekt på samhandlingen/samarbeidet mellom barnevernet  og barnehagene. Forbedringene kommer ikke av seg selv, men fordrer aktiv innsats av både ansatte og ledere innenfor feltet.  Dere har vist at dere både vil og kan, Jeg gratulerer med prisen og ber dere formidle gratulasjonene og takken  videre til de andre som har vært involvert i arbeidet, sier Hagen i en epost til helsesjefen.

Avdelingene har i samarbeid utarbeidet en innholdsrik perm der blant annet barneverntjenesten presenteres, lovgrunnlaget understrekes og en rekke tiltak beskrives. Her er også en oversikt over de ikke få hjelpeinstansene som kan være inne i bildet når man skal hjelpe et barn som er i en vanskelig situasjon. Det er helsestasjonen, PPT, Sosialkontoret, NAV, koordinerende team, SO-teamet, SLT, ressursgruppe "Barn i rusfamilier", BUP, TMP - foreldretreningsprogrammet, familievernkontoret og konflikrådet.  Alle disse instansene og deres ansvarsområder er beskrevet i permen med nøye opplegg på hvordan man kan forholde seg til den enkelte instans.

Det er kompetansesenteret ved Borgestadklinikken som deler ut prisen. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Kragerø kommune kåres til beste praksis med vinnerproduktet " Jeg ser deg"- en prosedyreperm om tidlig intervensjon for helsestasjoner, barnehager, skoler, PPT og barnevern. Gode rutiner rundt samarbeid om barn man er bekymret for er ofte mangelvare og viktig for å få til tidlig intervensjon i praksis. Kragerø har med permen satt fokus på egne rutiner og tydeliggjort ansvarsfordeling og forventninger i de ulike tjenestene. Tverrfaglig enighet om hva en skal gjøre, hvem som skal gjøre det og hvordan- vil bidra til at flere barn blir sett og fulgt opp.

Videre står det at Kragerø har hatt et særlig fokus på samarbeidet mellom barnehage og barnevern. Det er innført faste møtepunkter mellom barnevernet og barnehagene. Det har resultert i flere meldinger til barnevernet fra foreldrene selv og fra barnehagene.

Leder for kompetansesenter rus- og region sør, Rikke Raknes, håpet at prisen ville bli til inspirasjon til fortsatt fokus på et viktig arbeid for Kragerø og for andre kommuner.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image