POSITIVT REGNSKAPSRESULTAT FOR KRAGERØ KOMMUNE I 2016

Oppdatert av: Kjersti Thomassen (24.feb.2017)

Den 15. februar ble de foreløpige regnskapstallene for 2016 rapportert til Statistisk Sentralbyrå/SSB. Kommuneregnskapet er nå gjenstand for revisjon.

Når Telemark kommunerevisjon IKS har avsluttet sitt revisjonsarbeid, og evt. feil er rettet opp, vil årsregnskapet og beretningen bli lagt fram til politisk behandling.
Sluttbehandling av regnskapet finner sted i kommunestyrets møte den 15. juni 2017.

Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10,2 millioner.
Kommunens netto driftsresultat er på 22,7 millioner kroner som tilsvarer 2,5 % av brutto driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler et netto resultat på minst 1,75%.

Det positive regnskapsresultatet for 2016 skyldes i det alt vesentlige skatteinntekter og rammetilskudd utover det budsjetterte.
Rådmannen finner likevel grunn til å uttrykke tilfredshet over at kommunes driftsenheter har utvist svært god budsjettdisiplin. Regnskapet dokumenterer noen avvik, både positive og negative, innenfor de ulike enhetene. Merforbruket på noen tjenesteområder var i det alt vesentlige kjent og ble rapportert ved 2. tertialrapport 2016. Alle driftsenheter sett under ett viser et samlet mindreforbruk på kr. 700.000,-.

Rådmannen vil, når regnskapet fremmes til politisk behandling, foreslå at årets resultat på 10,2 millioner kroner avsettes på disposisjonsfond. Gir kommunestyret sin tilslutning til dette, vil samlet disposisjonsfond være på 28,7 millioner kroner. Slik fondsoppbygging vil gjøre Kragerø kommune mindre sårbar i framtida når det måtte oppstå uforutsette kostnader.

God økonomistyring kommer ikke av seg selv. Rådmannen benytter anledningen til å takke alle medarbeidere for å ha bidratt til et positivt regnskapsresultat for kommunen i 2016.

 

Inger Lysa
Rådmann