Planprogram 2017 for revisjon av Kommuneplan 2014-2026

Oppdatert av: Nils Håkon Opsahl (24.mai.2017)

Vi minner om tidligere varslet oppstart for revisjon av Kommuneplan 2014 - 2026

I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING §§ 4-1 og 11-13, VEDTOK FORMANNSKAPET 28.02. 2017 Å SENDE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 FOR KOMMUNEPLANREVISJON UT TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

SAMTIDIG SENDES I FØLGE SAMME LOV § 11-12, VARSEL OM OPPSTART AV REVISJONSARBEIDET MED KOMMUNEPLANEN 2017 – 2029 FOR KRAGERØ KOMMUNE.

Planprogrammet er en del av oppstartsvarselet. Planprogrammet fastsetter rammer og forutsetninger, og klargjør målet med planarbeidet. Her beskrives bakgrunn og formål, hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvordan medvirkning og innbyggerpåvirkning er planlagt ivaretatt.

Høringsfristen for planprogrammet var 2. mai 2017, og er derfor gått ut, men for hjelp til innspill og merknader i revisjonsarbeidet er høringsutkastet tilgjengelig ved henvendelse til rådhuset resepsjon eller kan lastes ned her:

Planprogram 2017 for revisjon av Kommuneplan 2014-2026

Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv (10-12 år) og skal særlig belyse hvordan vi har tenkt å møte de største utfordringene for kragerøsamfunnet. I samfunnsdelen vil områdene folkehelse og levekår, barn, unge og utdanning, næringsliv, klima, miljø og samfunnssikkerhet og kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet, gis stor oppmerksomhet.

Samfunnsdelen legger føringer for planleggingen av kommunesamfunnets langsiktige arealbruk.

I kommunestyrets vedtak 6. okt. 2016 av Kommunal planstrategi 2016 - 2020 for Kragerø kommune ble hovedlinjene i Kommuneplan 2014 - 2026 vedtatt videreført. Oppdatering av samfunnsdata og noen presiseringer vil bli gjennomført på samfunnsdelområdet, mens det for kommuneplanens arealdel er vedtatt en rullering for skjærgården og langs vassdrag, samt et ønske om tilrettelegging for økt boligbygging i alle deler av kommunen.

Innspill og merknader til kommuneplanens samfunnsdel og/eller arealdel kan alternativt gjøres på kommunens hjemmeside, pr. e-mail eller pr. brev til følgende adresser:

  • http://www.kragero.kommune.no/gi-hoeringsuttalelse,
  • post@kragero.kommune.no,
  • Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.

Innspill merkes Kommuneplan 2014-2026

Frist for innspill til Kommuneplan 2014 - 2016 er 2. juni 2017.