Nytt oppstartsvarsel – Gnr 25 bnr 21 Tjennane, Gumøy. Plan-id: 65c.

Oppdatert av: stein ove sannes (03.nov.2016)

Oppstart for planen var opprinnelig kunngjort med frist for merknader til 29.4.16. Tiltakshaver har i ettertid vurdert en endring som medfører justering av planområdet.

pdf.jpg               pdf.jpg               pdf.jpg
Planområdet               Varslingsbrev                    Oversiktskart

Endringen innebærer at bryggeanlegget som tidligere var vist nord-øst i området, flyttes til eksisterende brygge ca. 200 m sydvest for den opprinnelige plasseringen i Langårsund. Når plangrensen endres må dette varsles på nytt.

Frist for merknader til dette oppstartsvarselet er 20.8.2016.

Saken har arkivnr. 16/00475 i kommunens sakssystem.