Levangsheia skoles manifest mot mobbing

Oppdatert av: stein ove sannes (26.apr.2017)

LEVANGSHEIA SKOLES MANIFEST MOT MOBBING

På Levangsheia skole jobber vi sammen for å skape et trygt miljø for alle, slik at ingen gruer seg for å gå på skolen.
For å forebygge mobbing bruker elever og lærere tid på å bli gode på vennskap.
Hver enkelt av oss har et ansvar for at mobbing ikke skjer.

Elever, lærere, foreldre og rektor aksepterer ikke mobbing.
Elevrådet skal arbeide for å forebygge og hindre mobbing.
Rektor skal sørge for at alle lærere og assistenter på skolen vet hva de skal gjøre for å forebygge og forhindre mobbing.
Foreldrene skal passe på at barnet deres ikke mobber og melde fra om mobbing.
Rådsorganene ved skolen (FAU, SMU og elevrådet), skal samarbeide for å forebygge og håndtere mobbing.


TILTAKSPLAN NÅR MOBBING ER BLITT KJENT:

Pågår erting, plaging, utestenging osv. systematisk over langt tid, slik at det oppfattes krenkende for den det gjelder, så definerer vi slikt som mobbing.
To mobbetilfeller er ikke like, så mange ulike metoder må benyttes, men skolen har en prosedyre for å sikre at tiltak iverksettes:

1.Samtale mellom berørte voksne rundt elevene det gjelder og rektor (kartlegging, beskrivelse og felles forståelse av et mobbeproblem)
2.Samtale enkeltvis med de elevene det gjelder. Avtaler for endring av adferd gjøres skriftlig.
3.Prøveperiode i forhold til avtaler som er gjort under punkt 2.
4.Tilbakemelding til foresatte hvordan det går.
5.Om nødvendige nye tiltak, samtale med elevene sammen. Ny avtaler gjøres.
6.Prøveperiode i forhold til avtaler som er gjort under punkt 5.
7.Tilbakemelding til foresatte. Herunder må det vurderes om foresatte til alle barn skal innkalles til felles møte om saken. Hvis mobbeproblemet fortsatt eksisterer, må skolen i samråd med foresatte drøfte nye tiltak. Disse må ut i fra det enkelte tilfelle få sin egen form. Men det er alltid viktig å gjøre avtaler hvis et problem ikke er løst.
8.Om nødvendig ny prøveperiode med vurdering og eventuelt utvida, nye eller helt andre tiltak.

Tiltak, samarbeid og informasjon vil slik sett måtte fortsette videre i nye punkter inntil problemet er løst.

Alle avtaler må gjøres skriftlig for involverte parter. 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image