Landbrukets kulturlandskap

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Tilskudd miljø- og kulturlandskapstiltak i landbruket 2010

Søke kan eiere av jord- og skogbrukseiendommer i Kragerø eller personer/ organisasjoner som gjør avtale med eierene. Husdyrhold, overordna planer og kulturminner prioriteres. Søknader der kulturminner inngår vil kunne oppnå ekstra støtte gjennom Kulturminnefondet. Søknadsfristen er seinest 1. mai


Formålet med SMIL er å ta vare på natur og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap samt å redusere forurensningen fra jordbruket.

Hvem kan søke:
Foretak eller eiere som driver og/eller eier en eiendom som kan nyttes til jord- og skogbruk.
En hver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbruks- eiendommens eier til gjennomføring av de aktuelle tiltakene

To typer tiltak kan gis tilskudd :
1. Planlegging og tilretteleggingsprosjekter (inntil 100 % tilskudd).
Tilskudd til planer som leder fram til konkrete miljø- og kulturlandskapstiltak.
2. Tiltak knyttet til kulturlandskap og forurensning (inntil 70 % tilskudd).
Tilskudd til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet.


Krav til prosjektene.
Tiltakene må gå utover det som kan forventes som del av den vanlige jordbruksdriften. Det spesielle og ekstraordinære vektlegges.

Prioriteringer
Kragerø kommune har vedtatt følgende:
- Tiltak knyttet til aktive husdyrholdere og utarbeiding av overordna planer (skjøtselsplaner
og landskapsanalyser) prioriteres.
- Ved behov for sterkere prioritering vektlegges:

1. Tiltak i områder omfattet av overordna planer.
2. Tiltak på egen eiendom og på leide areal med langvarige leieavtaler (5-10 år).
3. Tiltak med mål å unngå konflikt mellom allmenn ferdsel og næringsutøvelse.

Krav til søknad.

Skjema SLF 430B Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket må brukes .

 

Følgende vedlegges :
- Oversiktskart som viser eiendommens/tiltakets beliggenhet
- Detaljkart som viser omfang og viktige elementer i tiltaket
- Spesifisert overslag som viser hvordan kostnadene (uten moms) for de enkelte tiltakene er framkommet. Kvaliteten på materialer beskrives.
(Søkere som ikke har fradragsrett for inngående moms kan la denne inngå i overslaget).
- Foretak som mottar produksjonstilskudd: kopi av miljøplan trinn 2.
- Skriftelig avtale der søker ikke eier arealene/ bygningen som søknaden gjelder.
- Skriftelig godkjenning fra eventuelt berørte naboer.

Normalt gis ikke tilskudd til prosjekt/ tiltak som er påbegynt eller utført.

Søknaden sendes:
Kragerø kommune, Landbruksforvaltningen Postboks 128, 3791 Kragerø

Saksbehandling
Hovedutvalg for samfunn godkjenner tildelingene etter at faglaga er konsultert. Vedtak kan påklages innen 3 uker.

Frist for gjennomføring av tiltaket (vanlig 3 år - mulig med 2 års forlengelse etter skriftelig søknad før utløpet av opprinnelig frist) Det kan settes krav til arbeidsutførelse, vedlikehold, rapportering og framtidig beiting av husdyr.

Utbetaling skjer etter skriftelig anmodning fra søker.
Det kan utbetales forskudd i forhold til gjennomført plan på inntil 75 %.
Ved sluttutbetaling må legges fram regnskap hvor kostnadene ved gjennomføringen kan sammenlignes med postene i godkjent kostnadsoverslag i tilsagnsbrevet. Ubrukte tilskudd trekkes inn når frist for gjennomføring er utløpt.

Hovedreglen er at kommunen foretar sluttbefaring sammen med søkeren.
Det kontrolleres at de tiltakene som er gitt støtte er utført og samsvarer med opplysningene i kostnadsoverslag og fastsatte vilkår.

Annen informasjon

· Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket:

 

· Norsk kulturminnefond har landbrukets kulturminner og kulturmiljø som satsingsområde i 2010. Tiltak som mottar SMIL-midler gis prioritet av fondet. Mer informasjon om fondet: www.kulturminnefondet.no/


· Andre nyttige linker:
http://kulturlandskap.net/
www.skogoglandskap.no/temaer/kulturlandskap .

Kontaktperson:
Bjørn Ørvik tlf 35 9863 41 / 99205750

E-post: bjorn.orvik@kragero.kommune.no