Kragerø Havnevesen - priser

Oppdatert av: stein ove sannes (24.apr.2015)

PRISER FOR 2015:

 

Båtplasser
Type båtplass Pris
Pramplass, største tillatte bredde 2 meter. Største tillatte lengde 4,6 m kr.2.800,-
Båtplass hvor leieren selv legger ut akterdregg kr.3.700,-

 

Båtplass hvor leieren slipper å legge ut akterdregg:

som krever 2,5 m bredde

     " "       3,0 m bredde

     " "       3,5 m bredde

     " "       4,0 m bredde

     " "       4,5 m bredde

 

kr.5.600,-

kr.6.300,-

kr.6.900,-

kr.7.500,-

kr.8.200,-

NB. Vi forbeholder oss retten til å justere leiene i takt med utskifting av brygger uansett lokalisering.

Framleie av båtplasser er ikke tillatt.

Overtakelse "arv" av båtplass gjelder kun mellom ektefeller.

BÅTOPPLAG PÅ HAVNEVESENETS TOMTER:

For opplag på havnevesenets tomter betales følgende for vintersesongen:
Størrelse Pris
Båter under 20 fot kr. 1.600,-
Båter fra 20 til 24 fot kr. 2.200,-
Båter fra 25 til 29 fot kr. 2.500,-
Båter fra 30 fot til 35 fot kr. 2.700,-
Båter fra 36 fot og derover kr. 3.100,-

Opplag på tomt regnes fra 1/10 til 15/5 i Tallakshavn.

Båter som blir stående uten tillatelse etter 15/5 må betale kr. 150,- pr. dag i tillegg til ovenfor nevnte satser.

Enhver leier må rette seg etter de instrukser og påbud som til enhver tid gjelder for småbåthavnene og opplagsplassene, risikerer å miste sin plass i anlegget.

Havnevesenet er helt uten ansvar for havari eller skade av noen art på båter i opplag på tomt, i bod eller på båter som ligger i leid båtplass.

Havnevesenet kan, dersom de finner det nødvendig, omplassere båter innfor alle havnevesenets anlegg.

Det er ikke tillatt å ta strøm fra havnevesenets anlegg til annet enn bruk av elektrisk verktøy til oppussing/reparasjon av båt samt normal oppladning av batteri uten etter nærmere avtale med havnefogden.

PARKERINGSAVGIFTER I TALLAKSHAVN/HAVNEOMRÅDE:
Tid Pris
Sesongparkering fra 15/5 - 1/10 kr. 3.000,- inkl. mva.
Hele året (som kommunen forøvrig)

Parkeringsavgift i havneområdet forøvrig pr. år

kr. 5.500,- inkl. mva.

kr. 6.500,- inkl. mva.

Når det gjelder parkering og opplag i Tallakshavn må dette avtales med vår oppsynsmann

Emil Engebretsen tlf. 93220926/35980797.

De som parkerer må sørge for å ha for hånden kvittert parkeringskort fra tilsynsmannen eller parkeringsbillett ved eventuell kontroll.

Kortet/billetten blir utstedt når avgiften betales, og må ligge på et synlig sted i bilen når den står parkert.

De som får tildelt parkeringsplass må rette seg etter de anvisningene som gis av tilsynsmannen.

De som unnlater å betale parkeringsavgift blir ilagt et parkeringsgebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Det gjøres oppmerksom på at havnevesenet følger kommunens takster for langtidsparkering både når det gjelder faste årlige plasser og timeparkering ved automat, og at ovenfor nevnte satser derfor kan bli endret i forhold til disse.

 

GJESTEHAVNER:

Jernbanekaia: Vann og strøm. Toalett og dusj i gul bod ved Blindtarmen.

Barthebrygga / Gunnarsholmen : Vann og strøm. Dusj, toalett, vaskemaskiner og tørketrommel i servicebygget på Gunnarsholmen.

Følgende priser gjelder i gjestehavnene:

 

Overnatting (landligge etter kl. 20.00)
Størrelse Pris
Lystfartøyer opp til og med 30 fot kr. 250,-
Fraog med 31 til og med 40 fot kr. 300,-
Fra og med 41 fot til og med 50 fot kr. 350,-
Fra og med 51 fot til og med 60 fot kr. 400
Over 60 fot kr. 500,- + kr.20pr. overskytende fot

Prisene er inkludert vann og strøm

Innkreving blir utført morgen og kveld.

PRISER I GJESTEHAVNENE I VINTERHALVÅRET
Størrelse Pris
Pris pr. måned for båter opp til 30 fot       Kr. 500,-
Pris pr. måned for båter over 30 fot          Kr. 550,-
Pris pr. uke (minstepris)                            Kr. 250,-

Strøm
Alle som trenger strøm må bruke godkjent strømmåler som ikke kan resettes. Andre målere tillates ikke. Måleren må avleses av havnevesenet før og etter endt bruk.
For bruk av strøm betales kr. 1,40 pr. kwh. + mva.
Alle som ønsker å leie plass med eller uten strøm i gjestehavna i vinterhalvåret må gjøre avtale med havnevesenet i forkant.
Bruk av strøm uten avtale vil bli anmeldt
 

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Kragerø kommune, Telemark fylke.

Fastsatt av Kragerø havnestyre 6. desember 2011 etter vedtekt for Kragerø Havnevesen KF § 11, annet ledd med hjemmel i Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1.

§ 1 (saksbehandlingsgebyr)
For behandling av søknad om tiltak etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27, første ledd skal det erlegges et saksbehandlingsgebyr til Kragerø Havnevesen KF samtidig med at søknaden innleveres.

Ved avslag av søknad det er betalt saksbehandlingsgebyr for, kan refusjon av betalt gebyr og eventuelle andre omkostninger ikke kreves. 

§ 2 (gebyrsatser)
For behandling av søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, utlegging av fortøyningsbøyer mv., erlegges kr. 1.500,-.

For behandling av søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, opplag av mindre fartøyer mv., erlegges kr. 5.500,-.

For behandling av søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøyer samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen, erlegges kr. 8.500,-.

Tvil om hvilken tiltaksklasse et omsøkt tiltak tilhører avgjøres av havneadministrasjonen.

Krever søknaden befaring betales i tillegg kr. 2.000,- for hver befaring. Ut over dette kan havnevesenet kreve dekket ekstraordinære utgifter som oppstår i forbindelse med behandlingen av søknaden.

§ 3 (unntak fra gebyrplikt)
Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling og forberedende klagebehandling etter denne forskrift. Det kan heller ikke kreves saksbehandlingsgebyr når tiltaket er unntatt fra søknadsplikt eller når tiltaket ikke krever tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27.  

§ 4 (refusjon, bortfall og reduksjon av saksbehandlingsgebyr)
Dersom krav om saksbehandlingsgebyr åpenbart er urimelig kan havnestyret, for det enkelte tilfellet bestemme at betalt gebyr refunderes eller at krav om saksbehandlingsgebyr reduseres eller bortfaller.

§ 5 (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012.
 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image