Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Oppdatert av: stein ove sannes (02.okt.2015)

Kragerø kommunestyre vedtok i medhold av Plan og bygningslovens § 11 -15, revidert kommuneplan for Kragerø kommune. Vedtaket ble gjort i møte den 3.9.2015 i sak 51/15. Rulleringen omfatter kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og viser sammenhengen mellom framtidige ønsker for samfunnsutviklingen og arealbruken i Kragerø kommune. Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer. Arealdelen er juridisk bindende og vil være et viktig styringsverktøy for å nå utviklingsstrategiens mål og føringer, slik disse fremkommer i samfunnsdelen. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf. Plan og bygningslovens § 11- 15.

Oversikt over Kommuneplanens samfunns- og arealdel
Tittel Dato
Kommuneplan tekstlig del 22.07.2016 08:15
Kommuneplan plankart 22.07.2016 08:15
Temakart rasfare 22.07.2016 08:15