Informasjon om vann og avløp i kragerøskjærgården

Oppdatert av: stein ove sannes (14.feb.2017)

INFORMASJON OM VANN OG AVLØP I KRAGERØSKJÆRGÅRDEN

Generell informasjon

Kragerø kommune med virksomheten vann, avløp og renovasjon har høy aktivitet med mange prosjekter som skal forsterke dagens vann og avløpskapasitet. Samtidig med dette vil det fortsatt bygges ut nye områder som vil legge til rett for nye abonnementer. Prosjektene som nå har høy fokus er hovedvannledning fra Kil til Kragerø sentrum.  Planlegging og anbud på nye ledninger mot Risør grense og Kjølebrønd. Det vil også bli kjørt flere rehabiliteringsprosjekter i sentrum.

Driftsrutiner på de private anleggene på avløp

Gjennom nå en del års erfaring med sjøledninger i skjærgården er det viktig at det kommunale og det private har gode drifts- og vedlikeholdsrutiner. De aller fleste hyttene/boligene i skjærgården har sin egen private avløpsstasjon. For at avløpsstasjonen skal fungere optimalt og ha en lang levetid må denne ha tilsyn og vedlikehold. Driftsrutiner på en slik stasjon bør alle få av den rørlegger som installerer en slik stasjon.

Driftshendelser som blir meldt inn til kommunen kan variere men mange henvendelser går på at avløpspumpa ikke pumper ut avløp.  Årsaken til dette kan være at den kommunale eller private ledning har gått tett. Kostnadene til å spyle opp slik avløpstett vil kunne bli høye og det er den som har forårsaket tett kloakk som må dekke denne utgiften.

Det er også viktig med god reingjøring med og tilføre mye vann i pumpa når hytta stenges før vinteren. Det at avløpet blir stående i røra over lengre tid gjør at en får sedimentering og avleiringer som igjen gjør at ledningene tetter seg.

 

Driftsrutiner på de private anleggene på vann

Vanntrykket vil kunne variere fra dag til natt spesielt ved sommeren når mange bruker vannet samtidig. Fylling av vannbasseng skal informeres til virksomheten og fylling av basseng bør gjøres på natta når vannforbruket er minst

Om noen skulle oppdage endringer som gjør at vanntrykket blir for lavt bør dette meldes inn til kommunen slik at en får oversikt så fort som mulig. På dagtid bør dette meldes i fra til virksomheten og etter kontortid brannvakta i Kragerø.

Vanningsforbud i skjærgården gjelder fortsatt hele året som er tidligere politisk vedtatt.  Om det er behov for vanning for eksempel ved etablering av ferdig plener eller fylling av bassenger bør dette avtales med virksomheten.

Økonomi

Pris for tilkobling til ledningssystemet i 2017 vil utgjøre for vann kr 68 669,-.og for avløp kr 51 113,-. inkl mva, denne sum innebærer kun tilgang til å koble seg til det kommunale ledningsnettet.

Enheter som ikke ligger i nærheten av sjøen må også ta hensyn til vanntrykk på ledning ved sjøene. Det er ikke alle steder det er mulig å levere vann bare ved kommunalt trykk i vannledningen. Dette kan løses med egen trykkforsterkning. Ansvaret og drift av en slik pumpe tilhører den enkelte enhet.

Årlige avgifter for vann og avløp er lik satsene på land og blir beregnet uti fra areal på enheten. Areal fra 0-70m² utgjør gebyr på kr 3909,- i 2017, areal over det, se kommunens hjemmesider under kommunale avgifter.

 

For ytterligere opplysninger rettes dette til virksomheten for vann, avløp og renovasjon

Pga stor aktivitet på sommer halvåret er det en fordel at virksomheten kontaktes pr. e-post

Personer i virksomheten som kan kontaktes er:

knut.j.sordalen@kragero.kommune.no, tlf 99205783

tommy.kvilekval@kragero.kommune.no, tlf 99205752

adam.suliman@kragero.kommune.no, tlf 99205780

jan.sundbo@kragero.kommune.no, tlf 97782755

andreas.tengelsen@kragero.kommune.no, tlf 92034032

Servicesenteret 35 98 62 00.

Etter kontortid til brannvakta 35 98 62 60

Kragerø  14.02.17

 

Generell informasjon

Kragerø kommune vil dette året jobbe med 2 store prosjekter i sjøen. Prosjektene som nå startes på er ny stor hovedvannledning fra Kil til Kragerø sentrum, den skal være med på og sikre vannforsyning til skjærgården. Det er samtidig startet arbeidet med å legge ned 2 små kommunale renseanlegg, disse er på Jomfruland og Skåtøy.  

Informasjonsskriv til entreprenører og rørlegger som knytter abonnementer til ledningsnettverket i sjøen

Prosjekter som ennå ikke er igangsatt

Området fram mot Risør grense og ledning inn til Kjølebrønd

Driftsrutiner på de private anleggene på avløp

Det og drifte og vedlikeholde sin egen pumpe for avløp kreves en del driftsrutiner for og unngå stans. Her er det rutiner som bør følges hvert år for å unngå at pumpa får driftsstans. Den rørlegger som utfører arbeidet skal være behjelpelig med og informere om hva den enkelte må passe på. Her er det rutiner på hvordan bruken er og hva som kan kastes i toalettet. Ved eventuelt en tett kloakk så må ledningen spyles opp med ved hjelp av rørleggere og det er den som har forårsaket kloakktetten som blir fakturert for dette.

Det er også viktig med god reingjøring med og tilføre mye vann i pumpa når hytta stenges før vinteren. Det at avløpet blir stående i røra over lengre tid gjør at en får sedimentering og avleiringer som igjen gjør at ledningene tetter seg.

 

Driftsrutiner på de private anleggene på vann

Samtidig vil enhet for Eiendom og Teknisk tjenester gjøre oppmerksom på at vanntrykket vil kunne variere fra dag til natt spesielt ved sommeren når mange bruker vannet samtidig. Fylling av vannbasseng skal derfor gjøres på natta når vannforbruket er minst.

Om noen skulle oppdage endringer som gjør at vanntrykket blir for lavt bør dette meldes inn til kommunen slik at en får oversikt så fort som mulig. På dagtid bør dette meldes i fra til enhet for Eiendom og Tekniske tjenester og etter kontortid brannvakta i Kragerø.

Vanningsforbud i skjærgården gjelder fortsatt hele året, dette er tidligere politisk vedtatt.  Om det er behov for vanning for eksempel ved etablering av ferdig plener eller fylling av bassenger bør dette avtales med teknisk drift, hvis enheten godtar vanning for et enkelt tilfelle blir det satt krav til tidspunkt, dette for å unngå at enkelte får ett dårligere vanntrykk.

Økonomi

Pris for tilkobling til ledningssystemet i 2016 vil utgjøre for vann kr 66 265,-.og for avløp kr 49 323,-. inkl mva, denne sum innebærer kun tilgang til å koble seg til det kommunale ledningsnettet.

Enheter som ikke ligger i nærheten av sjøen må også ta hensyn til vanntrykk på ledning ved sjøene. Det er ikke alle steder det er mulig å levere vann bare ved kommunalt trykk i vannledningen. Dette kan løses med egen trykkforsterkning. Ansvaret og drift av en slik pumpe tilhører den enkelte enhet.

Årlige avgifter for vann og avløp er lik satsene på land og blir beregnet uti fra areal på enheten. Areal fra 0-70m² utgjør gebyr på kr 3786,- i 2016, areal over det, se kommunens hjemmesider under kommunale avgifter.

 

For ytterligere opplysninger rettes dette til enhet for Eiendom og Tekniske tjenester

Pga stor aktivitet på sommer halvåret er det en fordel at enheten kontaktes pr. e-post

Personer som kan kontaktes er:

knut.j.sordalen@kragero.kommune.no, tlf 99205783

tommy.kvilekval@kragero.kommune.no, tlf 99205752

adam.suliman@kragero.kommune.no, tlf 99205780

 

Servicesenteret 35 98 62 00.

Etter kontortid til brannvakta 35 98 62 60

Kragerø 12.02.16

Knut Jarle Sørdalen

 

Generell informasjon

Kragerø kommune jobber fortsatt med å etablere nye vann- og avløpsledninger i sjøen.

Neste område som Kragerø kommune ønsker utbygd er området fram mot Risør grense, ledning inn til Kjølbrønd, langs Vennevika ved Skåtøy. Det er også startet opp et arbeid med å legge ned et lite kommunalt renseanlegg på Jomfruland som er tenkt erstattes med en pumpestasjon som skal pumpe avløpet inn mot renseanlegget til Skåtøy.

Samtidig som disse områdene skal bygges ut skal kommunen forsterke dagen vanntilførsel til sentrum med en sjøledning fra Kil og inn til Kragerø sentrum.

Driftsrutiner på de private anleggene på avløp

Det og drifte og vedlikeholde sin egen pumpe for avløp kreves en del driftsrutiner for og unngå stans

Her er det rutiner som bør følges hvert år for å unngå at pumpa får driftsstans. Den rørlegger som utfører arbeidet skal være behjelpelig med og informere om hva den enkelte må passe på. Her er det rutiner på hvordan bruken er og hva som kan kastes i toalettet. Ved eventuelt en kloakktett så må ledningen spyles opp med ved hjelp av rørleggere og det er den som har forårsaket kloakktetten som blir fakturert for dette.

Det er også viktig med god reingjøring og kjøre mye vann i pumpa når hytta stenges før vinteren. Det at avløpet blir stående i røra over lengre tid gjør at en får sedimentering og avleiringer som igjen gjør at ledningene tetter seg.

 

Driftsrutiner på de private anleggene på vann

Kragerø kommune har nå flere mil med vannledninger i sjøen. Det er viktig at private vannledninger ligger stabilt samt om lekkasje skal oppstå få reparert lekkasjen så fort som mulig. Vi ser også at noen ikke åpner eller stenger helt sin egen private stengeventil  og som da kan stå og spyle ut vann i ett lite dreneringshull.

Samtidig vil enhet for Eiendom og Teknisk drift gjøres oppmerksom på at vanntrykket vil kunne variere fra dag til natt spesielt ved sommeren når mange bruker vannet samtidig. Fylling av vannbasseng skal derfor gjøres på natta når vannforbruket er minst.

Om noen skulle oppdage endringer som gjør at vanntrykket blir for lavt bør dette meldes inn til kommunen slik at en får oversikt så fort som mulig. På dagtid bør dette meldes i fra til enhet for Eiendom og Teknisk drift og etter kontortid brannvakta i Kragerø.

Vanningsforbud i skjærgården gjelder fortsatt hele året, dette er tidligere politisk vedtatt.  Om det er behov for vanning for eksempel ved etablering av ferdig plener eller fylling av bassenger bør dette avtales med teknisk drift, hvis enheten godtar vanning for et enkelt tilfelle blir det satt krav til tidspunkt, dette for å unngå at enkelte mister vannet.

Økonomi

Pris for tilkobling til ledningssystemet i 2015 vil utgjøre for vann kr 65 286,-.og for avløp kr 48 594,-. inkl mva, denne sum innebærer kun tilgang til å koble seg til det kommunale ledningsnettet.

Enheter som ikke ligger i nærheten av sjøen må også ta hensyn til vanntrykk på ledning ved sjøene. Det er ikke alle steder det er mulig å levere vann bare ved kommunalt trykk i vannledningen. Dette kan løses med egen trykkforsterkning. Ansvaret og drift av en slik pumpe tilhører den enkelte enhet.

Årlige avgifter for vann og avløp er lik satsene på land og blir beregnet uti fra areal på enheten. Areal fra 0-70m² utgjør gebyr på kr ??????? ,- i 2105, areal over det, se kommunens hjemmesider under kommunale avgifter.

Kommunen er ansvarlig for at systemet funger og leverer drikkevann av god kvalitet og utslipp som tilfredsstiller kravene til høygradig rensing. Det er etablert drift med prøvetakingsrutiner og rapportering som til enhver tid sikrer dette.

Dersom en eiendom ønskes tilkoblet og ligger ved de områdene som er bygd ut, anbefales at det tas direkte kontakt med autorisert rørleggerfirma. Firmaet tar den nødvendige kontakt overfor kommunen for å få gjennomført tilkoblingen.

 

For ytterligere opplysninger rettes dette til enhet for Eiendom og Teknisk drift

Pga stor aktivitet på sommer halvåret er det en fordel at enheten kontaktes pr. e-post

Personer som kan kontaktes er:

knut.j.sordalen@kragero.kommune.no, tlf 99205783

tommy.kvilekval@kragero.kommune.no, tlf 99205752

adam.suliman@kragero.kommune.no, tlf 99205780

 

Servicesenteret 35 98 62 00.

Etter kontortid til brannvakta 35 98 62 60

Kragerø 21.01.14

Knut Jarle Sørdalen

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image