Informasjon om FAU

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Vi legger stor vekt på å få til et nært og godt samarbeid med de foresatte. Tillit, åpenhet og respekt er utgangspunktet for samarbeidet. Det er hjemmet som har hovedansvaret for oppdragelsen, men skolen skal hjelpe til med den faglige og sosiale opplæringen.

Samarbeidet hjem/skole skjer gjennom faste tiltak:

Foreldrene hjelper elevene hjemme slik at de når sine mål på ukeplanen.
Gjennom elevenes planbok kan elever, foreldre og lærer skrive tilbakemeldinger om ukas mål er oppnådd.
Telefonkontakt ved behov.
Det er konferansetimer hver høst og vår. Hvis behov holdes det oftere.
Det er storforeldremøte og faste trinnmøter hver høst. Hvis behov holdes det flere ganger.
Skolen kan også arrangere felles temamøter og arrangementer.
FAU og Skolemiljøutvalget har samarbeidsmøter der foreldrene kan ta opp viktige saker. Representanter for FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg) velges innen utgangen av august. (De er ikke klare ennå):
1. trinn: Ane Lundheim
2. trinn: Trude Ausland, leder FAU
3. trinn: Atle Oppebøen, nestleder FAU. Vara; Åse Gunleiksrud
4. trinn: Ellen Klausen.Vara; Sølvi Skauen
5. trinn: Lillian Sandvik. Vara; Line Selstad
6. trinn:    Kirsti Sangvik. Vara; Frank Jørgensen
7. trinn: Tove Nygaard. Vara; Liv Jensen

FAU samles til foreldremøter minst 1 gang i året. Hver klasse har en foreldrerepresentant som må stille i FAU. FAU skal arbeide for å:
"skape godt samarbeid mellom den einskilde heim og skolen"
"leggje forholda til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevane"
"skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet"
(fra Førsegner til lov om grunnskolen paragraf 6.2)


FAU-leder er representant i KFAU, det kommunale foreldreutvalget.


Les mer om skole-hjemsamarbeid på foreldreutvalgets nettsider:
http://www.fug.no/

Opplæringsloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Skolemiljøutvalget består av:
2 representant fra elevrådet
2 representanter fra FAU;
1 representant fra lærerne; Iren H. Hødnebø
1 representant fra et politisk parti; Gunn Nicolaysen Gundersen
1 representant fra SFO; Cecilie Hagen
Rektor; Hilde R. Clausen

Utvalget møtes gjerne en gang i året. Dette skoleåret blir møtet lagt til vårhalvåret. Rektor er sekretær for utvalget. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen. Bl.a. skal de uttale seg om skolens forslag til driftsbudsjett og pedagogiske satsningsområder.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image