Info om skolehelsetjenesten

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

FORMÅL:
Helsetjenesten i skolen skal arbeide for et godt miljø for alle elever, og har som mål å hjelpe den enkelte til å oppnå best mulig fysisk, psykisk og sosial helse.

OPPGAVER FOR SKOLEHELSETJENESTEN:

Bedring av skolemiljøet:
Helsetjenesten samarbeider med skolen, foreldre og andre instanser for å oppnå best mulig miljø for elevene både psykisk og sosialt.


Tilrettelegging for barn med spesielle behov:
Barn med kroniske sykdommer og funksjonshemninger skal sikres god oppfølging. Helsesøster skal delta i ansvarsgruppemøter som opprettes i samarbeid med hjemmet.


Helseopplysning:
I samarbeid med skolen deltar helsetjenesten med helseopplysning på ulike klassetrinn for elever i gruppe og individuelt.
Aktuelle temaer kan være; kosthold, rusmidler, pubertetsutvikling, personlig hygiene, egenomsorg, fysisk aktivitet, seksualliv og samliv.


Helse undersøkelser:
Basisunferdsøkelsen er 5-årsundersøkelsen. Etter innkalling møter barnet/eleven sammen med foresatte på helsestasjonen. Her møter de skolelege og helsesøster. Undersøkelsen foregår i helsestasjonens lokale i Hovedbyen.
I 3. og 7. trinn utføres rutinemessig høydemåling og målrettet helseundersøkelse tilpasset behov, med bakgrunn i opplysninger fra helseskjema som foresatte fyller ut på forhånd og tidligere notater i journal.
8. trinn har gruppesamtale som omhandler Helsebegrepet, Individuell samtale med eleven etter at eleven har fylt ut eget skjema ang. sin egen helse.
I tillegg til disse rutineundersøkelsene følges enkeltelever opp ved behov.


Vaksinasjoner:
I skolealder får elevene vedlikeholdsdoser av vaksiner. Disse gis i samsvar med vaksinasjonsprogrammer fra Statens Helsetilsyn. Det innhentes samtykke fra foreldre før vaksinasjon.
Vaksinasjonsprogram:
2. trinn: DPT-IPV (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)
7. trinn: MMR (meslinger/kusma/røde hunder). For jenter: Vaksine for å forebygge livmorhalskreft.


Forebygge sykdom:
Helsetjenesten i skolen skal først og fremst drive forebyggende helsearbeid. Det drives ikke behandlende virksomhet som hos fastleger, men skolehelsetjenesten henviser eventuelt videre til undersøkelser og behandling der det er aktuelt.PERSONALET I SKOLEHELSETJENESTEN:
Skolehelseteamet består av skolelege, helsesøster og fysioterapeut.
Helsesøster på vår skole er Åse Lauritsen.
mailto:ase.lauritsen@kragero.kommune.no
Telefon: 35986320
Postadresse; PB. 128, 3791 Kragerø - besøksadresse; Tangen, 2. etasje

Leger er Kaspar Jensen og Jostein Sørensen

Fysioterapeuter er Karine Haven og Irene Farsjø.
Telefon: 35985021