Høring og offentlig ettersyn av Kommuneplan 2014 – 2026

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø Formannskap har i møte den 09.12.2014, sak 84/14, vedtatt å legge kommuneplanens samfunns- og arealdel med tilhørende bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider www.kragero.kommune.no/hoeringer og på papir hos kommunens servicesenter på Rådhuset og på Kragerø Bibliotek.

Innspill eller merknader kan sendes som brev eller epost til:

Kragerø Kommune
Pb. 128
3791 Kragerø

Eller

post@kragero.kommune.no

Merk konvolutten eller eposten med «høring kommuneplan».

Dersom man vil foreslå endringer i plankartet er det ønskelig om man legger ved et kart med ønskede endringer tegnet inn.

Eventuelle innspill eller merknader må være innkommet innen 10.04.2015.

Det vil bli arrangert informasjonsmøter etter egne kunngjøringer.

Sakspapirer fra formannskapsmøtet finnes også på Kragerø kommunes hjemmesider under møter og saksdokumenter.

Saksbehandler Andreas Høifødt Tlf. 35 98 62 48.

 

Bygningssjef

Per Arstein

pdf.jpg                            pdf.jpg
Vedtak Formannskapet   Samfunns- og arealdel
                                 med bestemmelser

pdf.jpg                            pdf.jpg   
Plankart                         Temakart rasfare

pdf.jpg                            pdf.jpg   
Konsekvensutredning       Konsekvensutredning
Sweco                          Kragerø kommune

pdf.jpg 
Planprogram

 

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel:

pdf.jpg                              pdf.jpg
Overordnede føringer       Folketall og befolkningsutvikling

pdf.jpg                              pdf.jpg
Helse og utdanning           Næringsliv og arbeidsplasser

pdf.jpg                              pdf.jpg
Tall og Fakta            Utdrag fra kommuneplanen 2008 - 2020