Fylkesmannen har godkjent skolestrukturvedtaket

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Fylkesmannen konkluderer med at kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur fra 21. juni ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil. Dermed blir vedtaket stående som gyldig.

Kravet om lovlighetskontroll som opposisjonen forlangte 26. juni i eget skriv, ble tatt opp som egen sak i et eget kommunestyremøte 21. august. Vedtaket ble opprettholdt og saken ble oversendt til fylkesmannen 22. august til lovlighetsvurdering. Idag foreligger svaret der fylkesmannen klart vurderer vedtaket i juni som lovlig.  I samme svaret tar fylkesmannen også for seg kravet om lovlighetskontroll datert 29. juni fra Helle Dønvik på vegne av Skåtøy Vel, FAU ved Skåtøy skole og styret i Kragerøskjærgården Montessoriskole. Fylkesmannen sier at dette kravet om lovlighetskontroll blir ivaretatt gjennom den lovlighetskontrollen fylkesmannen foretar for kommunen i saken om skolestruktur og som er forlangt av fem kommunestyrerepresentanter.

Kravet om lovlighetskontroll inneholdt 11 punkter som underskriverne ønsket lovlighetsbelyst. Fylkesmannen er klar på at det er den faktiske saksbehandlingen sett i forhold til de formelle kravene i forvaltningsloven og opplæringsloven, som han vurderer. Fylkesmannen sier i svarbrevet at de mange høringsuttalelsene til dels er omfattende, detaljerte og grundige og håndterer sakens kjerne på en tydelig og grundig måte. Fylkesmannen skriver at han vanskelig  kan se at høringsfristene ved de to rundene har redusert mulighetene for reell medvirkning i nevneverdig grad. Det er hans oppfatning at de berørte partene har fått rimelig anledning til å fremme sine synspunkter og til å bidra til økt innsikt i kommunestyret.

Opposisjonen hevdet i et av punktene i lovlighetsskrivet at kommunestyret hadde sett bort fra alle innspill fra høringsrundene. Fylkesmannen mener at det i saksframstillingen imidlertid kommer fram at det er flere innspill fra den første høringsrunden som er fulgt opp ved den videre behandlingen. Forøvrig understreker fylkesmannen  at kommunestyret ikke har noen plikt til å ta innspill fra høringsrunder til følge. Innspillene skal bedre beslutningsgrunnlaget, men kommunestyret gjør sitt vedtak ut fra sitt selvstendige, politiske skjønn.

Et annet punkt i kravbrevet om lovlighetskontroll som det var knyttet en viss spenning til var punktet om at representanten for barn og unge ikke hadde vært en del av prosessen. Fylkesmannen vil bemerke at denne representantens rettigheter og kommunens plikter i forhold til representanten gjelder saker etter plan- og bygningsloven. En skolestruktursak er en sak etter opplæringsloven, skriver fylkesmannen som også peker på at ungdomsrådet i kommunen har avgitt uttalelse, i tillegg til flere av elevrådene ved de enkelte skolene.

I kravbrevet om lovlighetskontroll påpekte mindretallet en lang rekke viktige hensyn som de mente ikke var tatt hensyn til i vedtaket. Det gjaldt blant annet hensynet til barns beste, lang reisevei, trafikksikkerhet, trange utearealer, dårlig framkommelighet osv. Fylkesmannen understreker at alle disse er svært viktige hensyn.

"De gir uttrykk for de forpliktelser og utfordringer kommunen som skoleeier har. Dette gjelder imidlertid uavhengig av hva slags skolestruktur kommunen har. Kommunestyret i Kragerø har nå gjort vedtak om hvor kommunens skoler skal ligge. Det blir deretter kommunens ansvar å sikre at disse skolene kan drives forsvarlig i forhold til de hensyn som er nevnt over. Vedtaket om ny skolestruktur kan følgelig ikke kritiseres ut fra disse forholdene, skriver fylkesmannen til slutt før han konkluderer med at vedtaket var gyldig.

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image