Fv. 351 Lønnevegen - Tangen i Kragerø kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Oppdatert av: stein ove sannes (06.mar.2017)

Statens vegvesen starter arbeid med reguleringsendring for bygging av gang- og sykkelveg langs Kjølebrøndsveien på strekningen fra Lønneveien til Tangen.

Planarbeidet gjennomføres som en endring av nåværende reguleringsplan for E-18 Tangenkrysset. G/S-vegen planlegges langs samme trasé som vist i nåværende plan, men med nødvendige justeringer for tilpasning til Kjølebrøndsveiens trasé hvor dette er nødvendig.

Primært ønskes planendringen gjennomført i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om mindre endring (pbl § 12-14). Statens vegvesen ønsker forestår selv å forestå saksbehandlingen frem til sluttbehandling, jfr. pbl. § 3-7. For nærmere informasjon om planarbeidet tas kontakt med Ragnar Grøsfjeld på telefon 958 17 202 eller e-post ragnar.grosfjeld@vegvesen.no.

Eventuelle innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet sendes innen 24. februar 2017 til

Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal eller på e-post til firmapostsor@vegvesen.no med kopi til Kragerø kommune.

Frist for merknader er 24. februar 2017.
Saksbehandler ved Kragerø kommune er Trond Hjellvik, tlf 3598 6248, e-post trond.hjellvik@kragero.kommune.no.
Kommunens saksarkivnr.: 17/00232.

                            
      Brev                                           Brevkart