Forslag til endring av kommuneplan for Langøy

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Formannskapet har i møte den 05.03.13, sak 22/13 vedtatt å legge ut til høring og offentlig ettersyn revidert forslag for kommuneplanens arealdel med tilhørende utfyllende bestemmelser for Langøy. Arbeidet er en videreføring av kommuneplanarbeidet med gjeldende kommuneplan som ble vedtatt av kommunestyret 06.11.2008, men hvor Langøy ble unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelser.

Hensikten med planen er å opprettholde eksisterende byggeområder og samtidig legge til rette for nye byggeområder for fritidsboliger og boliger samt småbåthavner, men nå i et slikt omfang at innsigelser fra andre myndigheter kan unngås. Ut over foranstående opprettholdes øvrige områder som landbruks-, natur- og friluftsområder.

Kommuneplanen med tilhørende utfyllende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn på kommunens servicesenter på Rådhuset og eventuelle merknader må være innkommet innen 06.05.2013

Sakspapirer finnes også på www.kragero.kommune.no

Eventuelle merknader kan sendes elektronisk her eller på epost post@kragero.kommune.no alternativt pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Bygningssjef

Per Arstein