Forslag til detaljregulering for Kragerø Sparebank

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Forslag til detaljregulering for Kragerø Sparebank gbnr 32/94 m.fl.

Bygningsrådet vedtok i møte 04.06.2014, sak 73/14 å legge privat forslag til Detaljreguleringsplan for Kragerø Sparebank med tilhørende bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter 4 bygg som brukes av Kragerø Sparebank med adressene Kirkegata 24, 26A, 26B og 28. Parkeringsplass sør for banklokalene og hage på andre siden av Løkkebakken omfattes også av planen.

Hensikten med planen er å legge til rette for moderne, universelt utformede kontor- og kundeveiledningslokaler. Kirkegata 24 og 26A forutsettes revet og bygget opp igjen i 3 etasjer med samme etasjehøyde som Kirkegata 26B.

Rammetillatelse for tiltak beskrevet i planen blir behandlet samtidig som reguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 12-15. Frist for merknader til nabovarselet er lik fristen for høringsinnspill til reguleringsplanen.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn på kommunens servicesenter på Rådhuset og eventuelle merknader må være innkommet innen 26/08-2014.

Eventuelle merknader kan sendes elektronisk via Kragerø kommunes hjemmeside eller på epost post@kragero.kommune.no alternativt pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Saksbehandler Andreas Høifødt Tlf. 35 98 62 48.

Bygningssjef

Per Arstein

pdf.jpgPlankart Kragerø Sparebank

pdf.jpgReguleringsbestemmelser

pdf.jpgPlanbeskrivelse