Informasjon

Oppdatert av: Kenneth Schjølberg (12.jan.2017)

 

Forklaring til feieravgift.

Feieravgiften ikke er knyttet til utførte feiinger eller hyppighet av feiing. Feieravgiften er en kommunal avgift for inndekning av feiervesenets utgifter i sin helhet. I Kragerø kommune har kommunestyret valgt å ha en fast årlig avgift for å dekke inn feiervesenets totale utgifter.

Et alternativ hadde vært å variere feieravgiften i forhold til feiehyppighet, men da hadde avgiften blitt vesentlig høyere det året feiing foretas. I tillegg hadde et slikt system medført økning i feieravgiften totalt sett, da et slik system krever mer administrasjon.

Andre lovpålagte oppgaver feiervesenet utfører er: informasjon rundt skorstein og ildsteder, loggføring over eksisterende piper, dokumentasjon av utførte feiinger. Ved et boligtilsyn(Tilsyn med fyringsanlegg) kreves det avtale på forhånd, utføre tilsynet, skrive rapport når tilsynet er ferdig og arkivere dette. Oppfølging av tilsynet senere dersom det fremkom mangler i tilsynet.

 

Selvkostprinsipp

Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.
Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr for tilsyn, lønnsutgifter, data- og kontorholdskostnader samt utgifter til nødvendig utdanning/kursvirksomhet.

Når det gjelder lovparagraf for kommunens hjemmel til å kreve avgift for inndekning av feiervesenets utgifter, vises det til brannlovens § 28, annet ledd.