Etablert drift

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

OVERGANGER BARNEHAGE/SKOLE, BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE

De nye førsteklassingene skal bli mest mulig trygge og skole/sfo og foreldrene skal få god informasjon i forkant av skolestart. Dette for å sikre en best mulig overgang mellom barnehage og skole. Barna får en omvisning på skolen og sfo ved innskrivinga og barna har to besøk til skolen på vårparten. Her får de bl.a. en fadder som kan hjelpe dem til en trygg og god start. Kontaktlærer besøker barnehagen på vårhalvåret for å bli kjent med elevene og se hva de har jobbet med i barnehagen. Foreldrene deltar på felles infomøte og barnehage, skole, sfo og foreldrene har i tillegg møter der vi prater om hvert enkelt barn. Overgangen tas også opp i oppvekstteam. Barna som ikke går i barnehage får samme tilbud, men her blir ikke bhg med på møtene rundt hvert enkelt barn og de får heller ikke besøk av kontaktlærer hjemme.

 

Når elevene skal begynne på ungdomsskolen blir kontaktlærer med dem på bli-kjent-dag før sommerferien og skolen deltar på overgangsmøter med ungdomsskole om hver enkelt elev. Elever med spesielle behov blir det ekstra møter rundt for å sikre en god overgang. Vi videreformidler info fra ungdomsskolen til elevene og foresatte når det gjelder valgfag, foreldremøter osv. Vi melder også fra dersom det er omstendigheter i valg av klassekamerater på ungdomsskolen som det bør tas ekstra hensyn til.

 

 

PLANBOK OG UKEPLAN MED FAGLIGE MÅL:

Hver elev har sin egen planbok der ukeplanen med mål, innhold, informasjon og arbeidsoppgaver settes inn. Elev og lærer skriver med jevne mellomrom om hvordan arbeidet har gått. Foreldrene må som et minimum signere i boka.

 

IKT:

Skolen har egen hjemmeside som stadig blir oppdatert. Her kan elever, foresatte og andre finne informasjon, oversikter, relaterte linker og nyheter.

IKT er en naturlig del av elevenes skolehverdag. Elevene på 1.-5. trinn bruker iPad i opplæringen, mens 6.-7. trinn bruker Chrome book. Vi har smartboard i klasserommene som brukes aktivt i undervisningen. 

 

FYSISK AKTIVITET

De fleste elever kjører buss til skolen, eller de bor bare et steinkast unna. Skoleveien gir dermed lite fysisk aktivitet. Nærområdet byr imidlertid på mange fine turmuligheter i naturen, samtidig som det er viktig å lære elevene hvordan de skal ferdes i trafikken. Skolen tar også i bruk gymsalen, bingen, svømmehall og skolegård for å fremme fysisk aktivitet.

 

Skolen deltar også på diverse idrettsdager, sykkelprosjekt, kystprosjekt og andre sportslige arrangementer i løpet av skoleåret.

 

Vi legger stor vekt på en allsidig og innbydende skolegård som fremmer trivsel og helse. Har elevene mer å gjøre i friminuttet blir det dessuten mindre grobunn for mobbing og konflikter. 

Skolen har flere elever som er aktivitetsledere og leder aktiviteter i friminuttene. Disse har gått kurs i opplegget Aktiv skole 365.

Regelmessig bruk av kroppen er positivt for barns helse og utvikling. Fysisk aktivitet bidrar til bedre mental helse og en aktiv barndom gir et aktivt voksenliv.  Videre er det viktig å sette fokus på fordelene med et godt og sunt kosthold. Skolen har i den forbindelse tilbud om skolemelk og skolefrukt.

 

Skolen vil i samarbeid med hjemmet lære elevene at god helse og trivsel er avhengig av et aktivt liv og god ernæring.

 

 

ENTREPRENØRSKAP:

Levangsheia Skole ønsker å være med å utvikle elevenes evner, kreativitet og selvtillit og la dem være ressurser i lokalsamfunnet. Å satse på entreprenørskap er å la elevene se mulighetene rundt seg og bygge nettverk. Dette gir et viktig grunnlag for de som senere har lyst til å satse for seg selv og få egne ideer realisert. Samfunnet er i stadig forandring og i framtida vil kravet til omstilling være stort. Det er viktig å ha tro på egne evner og kunnskap om hvordan man setter ideer ut i livet. Mange vil etter hvert måtte skaffe sin egen arbeidsplass. Ifølge tall fra Departementet vil 20 % av de som har hatt entreprenørskap på skolen etablere egen bedrift som voksne. Av disse er det 75 % som overlever. Tilsvarende tall for de som ikke har fått slik opplæring er 2% som starter bedrift, og av disse overlever 20%.

 

I løpet av skolegangen skal elevene gjennomføre et ”Petter Smart-prosjekt”, der de tar i bruk sine kreative sider og evner innen problemløsning. Dette skoleåret vil 5-7 trinn gjennomføre prosjektet "verdens beste skolebiblitotek" i vårhalvåret.