Entreprenørskap

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Kragerø kommunestyre har vedtatt at kommunen skal være en entreprenørskapskommune. Hva er bakgrunnen for denne saken og hvilke konsekvenser har den for grunnskolen?

Bakgrunn
Grunnlaget for utvikling finnes først og fremst i lokalsamfunnene, hos enkeltmennesker, næringsaktører og lokale myndigheter og i deres evne til å samarbeide og tenke nytt. Det finnes en rekke tiltak en kommune kan gå inn på, noen av dem kan realiseres på kort sikt, andre er mer langsiktige. Et slikt langsiktig tiltak er entreprenørskap blant barn og unge.

Entreprenørskap betegner prosesser som bidrar til verdiskaping i kommunen. Kompetansen for å iverksette slike prosesser må utvikles over tid. En positiv grunnholdning til egne evner og kjærlighet til lokalsamfunnet, kreativitet og omstillingsevne er sentrale.

  Kragerø kommune står foran store utfordringer. Vi har opplevet at arbeidsplasser blir borte og at ungdommen flytter fra kommunen. Videre ser vi nødvendigheten av at mange industriarbeidsplasser krever omstilling og at det trenges satsing for å få til en driftig helårs kommune. Utfordringen er å snu utviklingen og fokusere på muligheter, samt å skape et økt lokalt engasjement som grunnlag for nytenkning og næringsutvikling. Det satses en del tiltak rettet mot unge voksne/voksne, men holdningsskapende arbeid og utvikling av lokal identitet må starte tidlig, og dermed er skolen en viktig arena for å bidra til en kultur der en har tro på en framtid i egen kommune.

En satsing på entreprenørskap, der barn og unge er aktive og skapende - i tett samarbeid med lokalsamfunnet - forventes å bidra ikke bare til nyetableringer på langt sikt, men er også et viktig virkemiddel til å sikre lokalt arbeidsliv tilgang på personer som evner å utnytte mulighetene og igangsette nødvendige omstillingsprosesser. Kragerø kommune ønsker å starte et prosjekt med en rekke samarbeidspartnere kalt

" Kragerøkulturen = aktive barn og unge som ressurs i kommune- og næringsutvikling"

 Barn og unge er en særskilt målgruppe for kommunen. Hvis tendensen vi ser i dag fortsetter, vil bare 15 prosent av dagens bedrifter fortsatt eksistere i 2020 og 800 000 norske menn og kvinner vil jobbe i bedrifter som ennå ikke er skapt. Det er derfor viktig for kommunen å gi barn og unge tro på seg selv, en velutviklet evne til kreativitet, og kunnskap og lyst til å skape nye tiltak. Det er de unge som skal bli morgendagens ledere, og det må Kragerø kommune legge til rette for. Allerede er skolene i gang med prosjektet SMIL SMIL står for S trategier for læring, M ange I ntelligenser og L æringsstiler . En viktig del av dette prosjektet er å utvikle alle sider av mennesket blant annet gjennom å utvikle våre mange intelligenser. Entreprenørskap blir en av flere sider av SMIL-satsingen.

Et eksempel på et opplegg i barneskolen (Powerpointpresentasjon) er Petter Smart laget av Hilde Rønning Clausen.

Et eksempel på opplegg i ungdomsskolen er Utforsking og utvikling laget av Solfrid Rui Slettebakken.

Se eksempel "Fra idé til resultat" fra NHO v/Kerstin Laue. Entreprenørskap er en viktig del av driften i Kragerøskolene.