DETALJREGULERINGSPLANER FOR INNSEILING KRAGERØ

Oppdatert av: stein ove sannes (19.feb.2016)

Kommunestyret vedtok i møte den 4.2.2016, sak 9/16, 10/16 og 11/16 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplaner for innseiling Kragerø

Henholdsvis for Knubbhausen, Galeioddbåene og Lovisenbergsundet med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utdypingstiltak for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten i farleden. Tiltakene legger til rette for at større skip vil kunne trafikkere farvannet samtidig som risiko og fare for uhell for skipstrafikken reduseres. I henhold til bestemmelsene skal arbeidet utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsinteresser. Det er i vedtak og bestemmelser spesielt angitt tiltak for å motvirke skade på hummerbestanden.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses her

 

Saksbehandler: Trond Hjellvik, 35 98 62 48

Per Arstein, Bygningssjef

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image