Detaljreguleringsplan for Skrubbodden

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKRUBBODDEN

Kommunestyret vedtok i møte den 12.06.14, sak 36/14, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplan for Skrubbodden gbnr 40/9 m/flere med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av fritidsboliger og boliger, småbåthavn, parkeringshus, 2 lekeplasser, badeplass og utviding av vei til området med fortau.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø jf. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses på kommunens hjemmeside som har adresse:

http://www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati, Møter og saksdokumenter.

Saksbehandler: Andreas Høifødt, 35 98 62 48 

Per Arstein, Bygningssjef

pdf.jpg
Vedtatte bestemmelser

pdf.jpg
Vedtak fra kommunestyret

pdf.jpg
Planbeskrivelse vedtatt

pdf.jpg
Plankart Skrubbodden