DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TANGENKRYSSET

Oppdatert av: stein ove sannes (30.nov.2015)

Kommunestyret vedtok i møte den 21.05.2015, sak 31/15, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplan for Del av Tangenkrysset, gnr 63 bnr 32 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplanen legger til rette for en utvidelse av forretningsbygget i området. Forslaget vil også åpne for ny kollektivterminal og ny gang- og sykkelsti langs RV 363.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses her

Saksbehandler: Trond Hjellvik, 35 98 62 48

Per Arstein, Bygningssjef