DETALJREGULERINGSPLAN E18 TANGEN-KRYSSET

Oppdatert av: stein ove sannes (26.feb.2016)

Kommunestyret vedtok i møte den 4.2.2016, sak 3/16, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplan for E18 Tangen-krysset, Sannidal, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Planforslagets hovedformål som var ny planfritt Tangen-kryss på E18 ble ikke godkjent. Gjenværende del av planen legger til rette for bedret trafikksikkerhet på Fv 351 Kjølebrøndsveien, bl.a. ved at det kan bygges gang- og sykkelvei på strekningen fra Amfi til Lønneveien. Noen avkjørsler kan bygges om.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses på kommunens hjemmeside som har adresse:  http://www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati, møter og saksdokumenter.

 

Saksbehandler: Trond Hjellvik, 35 98 62 48

Per Arstein, Bygningssjef

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image