BRUKERUNDERSØKELSE - ENHET FOR OMSORG

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

I juni 2012 ble det gjennomført brukerundersøkelser ved Marienlyst sykehjem, i deler av hjemmetjenestene og i noen omsorgsboligkomplekser for eldre.

Undersøkelsen baserer seg på standardiserte spørreskjemaer levert av «Bedre kommune.no» som kommunen abonnerer på.

At kommunen gjennomfører regelmessige brukerundersøkelser inngår som en kvalitetsindikator i Kostra og SSB-sammenheng.
 

Hva har vi undersøkt i 2012 og hvilke resultater fant vi?

 

Som nevnt innledningsvis er det gjennomført brukerundersøkelser på 3 områder:

 

  • Marienlyst sykehjem (spørreskjema pårørende)
  • Heldøgns omsorgsbolig for eldre (intervjuundersøkelse av beboere)
  • Hjemmesykepleie (intervjuundersøkelse av brukere)

 

Følgende er hentet fra distriktsledernes rapportering til enhetsleder:

 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 2012   

«Bedre kommune.no» reviderte undersøkelsene for pleie- og omsorgstjenesten i 2011. Det ble foretatt en stor omlegging med blant annet endring fra spørsmål til påstander og endring av skala. I tillegg ble det laget forenklede undersøkelser til personer med nedsatte kognitive funksjoner.

Dette innebærer at det ble et brudd i muligheten for tidsserier fra 2011 til 2012, og direkte sammenlikning av undersøkelsen som vi gjorde i 2007 med den vi har gjort i 2012 er ikke mulig.

Juni 2012:

I Distrikt 1 ble det foretatt et tilfeldig utvalg av 20 brukere i den tradisjonelle hjemmesykepleien, samt 10 brukere på Tangeheia omsorgsboliger. Det ble gjennomført 29 intervjuer, da én av de tilfeldig utvalgte ikke ønsket å delta i undersøkelsen.

I Distrikt 2 ble det foretatt et tilfeldig utvalg av 10 brukere i den tradisjonelle hjemmesykepleien, og 10 brukere på hhv Stabbestad og Helle omsorgsboliger. Høy svarprosent.

Alle intervjuene ble foretatt av helsefagarbeiderlærlinger for å sikre mest mulig objektiv tilnærming og unngå at brukernes svar skulle «farges» av den som stilte spørsmålene.

Tall for gjennomsnitt på landsbasis og høyeste/laveste kommune er oppdatert 16.11.12.

 

Hjemmesykepleie:

 

Hjemme-tjenesten indre by

Hjemme-tjenesten
ytre by

Hjemme-tjenesten
Sannidal

Snitt land 2012

Resultat for brukerne

 

5,7

 

5,7

 

5,0

 

5,3

Bruker- medvirkning

5,5

5,3

4,5

4,6

Respektfull behandling

 

5,7

 

5,2

 

4,1

 

5,3

Tilgjengelighet

5,6

5,4

4,8

5,4

Informasjon

5,9

5,6

4,3

5,1

Snitt totalt

5,7

5,4

4,5

5,0

 

Resultatene er gjennomgående positive, med laveste totale snitt 4,5. Når vi ser nærmere på svar på enkeltspørsmål, blir følgende tiltak jobbet videre med:

Brukermedvirkning: Brukerne skal tas med på råd når det utarbeides tiltaksplaner, og gis mulighet til medbestemmelse på ønsket tidspunkt for når bistanden skal gis.

Respektfull behandling: Skjerpe rutinen rundt bruk av ID kort. Alle ansatte også vikarer bruker ID kort.

Tilgjengelighet: Bedre rutiner ift det å gi brukeren beskjed når det blir forsinkelser.

Informasjon: Brukerne skal informeres om hva som står i vedtaket. Oppdatere hjemmejournal.

 

Heldøgns omsorgsboliger for eldre:

 

Tangeheia
Omsorgs- bolig

Helle
Omsorgs- bolig

Stabbestad
Omsorgs- bolig

Snitt land 2012

Resultat for beboeren

 

5,1

 

4,6

 

5,5

 

5,1

Trivsel

5,7

5,3

5,5

5,4

Bruker-medvirkning

5,8

4,9

4,4

4,7

Respektfull behandling

 

5,9

 

5,1

 

5,9

 

5,6

Tilgjengelighet

5,9

4,9

5,3

5,0

Informasjon

5,6

5,0

5,2

5,1

Snitt totalt

5,7

5,0

5,2

5,2

 

Når vi ser på resultatene fra omsorgsboligene så er også disse gjennomgående positive, med laveste totale snitt 5,0. Når vi ser nærmere på svar på enkeltspørsmål, blir følgende tiltak jobbet videre med:

Tilgjengelighet: Ønske om mer tilgjengelig fysioterapitjeneste.

Brukermedvirkning: Brukerne skal tas med på råd når det utarbeides tiltaksplaner, og gis mulighet til medbestemmelse på ønsket tidspunkt for når bistanden skal gis.

MARIENLYST SYKEHJEM

(spørreskjema til pårørende)

Det ligger 30 kommuner inne i gjennomsnitt land for undersøkelser gjennomført i 2012 og 21 kommuner for 2007. Høyeste oppnåelige score i 2007 var 4,0 og i 2012 6,0, sammenlikning av tallene blir derfor vanskelig.

 

På hovedkategorier har vi følgende resultater:

 

Marienlyst 2012

Snitt land 2012

Marienlyst 2007

NB! Score max 4

Resultat for brukerne

4,2

4,3

2,8

Trivsel

5,2

4,9

3,0

Brukermedvirkning

4,4

4,2

2,7

Respektfull behandling

5,3

5,1

3,8

Tilgjengelighet

4,6

4,6

3,3

Informasjon

5,0

4,5

3,0

Snitt totalt

4,8

4,6

3,2

 

 

Undersøkelsen ble gjennomført med spørreskjemaer til pårørende. 15 skjemaer ble sendt ut, og 11 skjemaer ble returnert; dvs. at 11 pårørende er representert i undersøkelsen.

 

Resultater:

Marienlyst sykehjem hadde også i 2012 et meget godt resultat og ligger over landsgjennomsnittet i de fleste kategoriene.

Av kommentarer gitt på spørsmålsskjemaene fremgår det savn etter ulike aktiviseringstilbud samt muligheten til å komme ut.

Det jobbes nå i hvert arbeidslag med å utarbeide tiltaksplaner for å bli enda bedre.


 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image