Barnevernet

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Barnets beste
Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester, og skal hjelpe barn og barnefamilier som har det vanskelig.

Melding
Barn og foreldre kan selv ta kontakt med barnevernet for å be om råd og hjelp. Familiemedlem og privatpersoner kan melde bekymringer. Barnevernet skal innen en uke etter mottatt henvendelse/melding avgjøre om det skal iverksettes undersøkelse i saken.
Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester har lovpålagt opplysningsplikt.

Anonym melder
Barneverntjenesten har plikt til å vurdere en melding selv om den fremsettes anonymt.

Undersøkelse
Barnevernet skal gjennomføre undersøkelse innen 3 måneder, i spesielle tilfeller innen 6 måneder.
Undersøkelsen skal så langt det er mulig gjennomføres i samarbeid med familien. Metodene som brukes er blant annet samtaler med foreldre og barn, observasjon av samhandling, innhenting av opplysning fra barnehage, helsestasjon, lege med flere.

Hjelpetiltak
Barneverntjenesten kan sette inn forebyggende tiltak som for eksempel støttekontakt, besøkshjem, miljøterapeut i hjemmet, råd og veiledning, tilsynsfører, barnehage, aktiviteter og lignende.

De aller fleste av barnevernets tiltak er frivillige og settes inn i samarbeid med foreldrene.

Vedtak
Ved søknad om konkrete tiltak, har du krav på vedtak. Ved avslag på vedtak kan vedtaket påklages.

Omsorgsovertagelse
Hvis det ikke kan skapes tilfredstillende forhold for barnet i hjemmet kan det bestemmes at barnet må bo utenfor hjemmet i kortere eller lengre periode. En slik plassering avgjøres av fylkesnemda.

  • beredskapshjem
  • fosterhjem/ungdomsfamilie
  • ungdomsinstitusjoner


Samarbeid
Barnevernstjenesten kan henvise til eller samarbeide med andre instanser som helsestasjon, sosialtjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnehager, skoler og barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

Innsynsrett
Etter forvaltningsloven har du innsynsrett i dokumentene i din sak.

Taushetsplikt
Barneverntjenesten har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder også dem som utfører tjenester eller oppdrag som f.eks besøkshjem og fosterhjem.